Nybyggnad för daghem i Fiskehamnen

Fiskehamnen
12.12.2019
Stadsfullmäktige godkände vid årets sista sammanträde projektplanen för en nybyggnad med ett daghem vid Capellas allé i Fiskehamnen. Också projektplanen för en ombyggnad av Väinöläbyggnaden tillhörande Käpylän peruskoulu godkändes.

Stadsfullmäktige godkände vid årets sista sammanträde projektplanen för en nybyggnad med ett daghem vid Capellas allé i Fiskehamnen. Också projektplanen för en ombyggnad av Väinöläbyggnaden tillhörande Käpylän peruskoulu godkändes.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn i åldern 1–6 år i Berghälls distrikt åren 2018–2028 med ungefär 1 150, av vilka ungefär 35 är svenskspråkiga. Största delen av tillväxten sker i området Fiskehamnen. Utöver daghemmet Capellas allé 27 innefattar områdets planläggning tomter för två andra daghem. Planläggningen fortsätter så att det i områdets norra del kommer att finnas beredskap för ytterligare tre daghemstomter. Också privata daghem planeras i området.

Maximipriset i den nu godkända projektplanen är 14 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 2019. Enligt planerna ska daghemsbyggnaden stå färdig i slutet av år 2022.

Teknisk ombyggnad av skolhuset i Kottby

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Väinöläbyggnaden tillhörande Käpylän peruskoulu. Skolan verkar i tre byggnader: Hykkylä, som har genomgått en ombyggnad åren 2010–2011, samt Untamo och Väinölä, som är i behov av en omfattande ombyggnad. Den nu godkända projektplan gäller Väinölä, som blev färdig år 1929.

På basis av konditionsundersökningar är Väinölä i sin helhet i behov av en genomgripande teknisk ombyggnad. Byggnaden är i detaljplanen skyddad med beteckningen sr-1, dvs. den är en arkitektoniskt, historiskt och stadsbildsmässigt särskilt värdefull byggnad. Byggnaden eller delar av den får inte rivas och i den eller dess värdefulla interiörer får inte göras sådana arbeten som minskar dess arkitektoniska, historiska och stadsbildsmässiga värde eller ändrar arkitekturens särdrag.

Väinölä behövs som en del av servicenätet för den grundläggande undervisningen och har kapacitet för ungefär 330 elever, medan Käpylän peruskoulu i dess helhet har kapacitet för sammanlagt 880 elever. Käpylän peruskoulu är sitt områdes närskola och de av dess elever som går i allmän undervisning kommer i huvudsak från Kottby- och Gumtäktsområdet. Lokalerna i de tre byggnaderna utnyttjas flexibelt beroende på det varierande servicebehovet.

Enligt projektplanen får byggkostnaderna maximalt uppgå till 14 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 2019.

Åtgärder med anledning av utvärderingsberättelsen

Stadsfullmäktige antecknade stadsstyrelsens utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2018. De åtgärder som stadskansliet och sektorerna vidtagit med anledning av åtgärdsrekommendationerna och ‑uppmaningarna i
revisionsnämndens utvärderingsberättelse anges i den utredning som utgör bilaga till ärendet på föredragningslistan.

Stadsfullmäktige sammanträdde inalles 21 gånger under 2019. Det sammanlagda antalet behandlade ärenden på föredragningslistorna uppgick till 372, och i fullmäktige förrättades drygt 100 omröstningar under året.

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång den 15 januari 2020. Tidsplanen för sammanträdena under det kommande året har publicerats på stadsfullmäktiges sidor.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet
publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.