Planeringen av Botbyvikens område fortskrider – kartenkätens resultat färdiga

Förorter
12.12.2019
Vid Botbyviken planeras tre nya bostadsområden som är Botbystranden på den nuvarande Botby båthamns plats, Rastbölestranden mellan Havsrastböle och havsstranden och i en senare fas Rastböle gårds område. Botbyvikens miljö bevaras främst som rekreationsområde.

För området Botbyviken utarbetas under de närmaste åren planeringsprinciper och en dispositionsplan. I planeringen läggs särskilt vikt på tre nya bostadsområden. I övriga delar bevaras Botbyvikens miljö främst som rekreationsområde. Före beredningen av planerna frågade man invånarnas åsikter våren 2019. Naturmiljön och favoritplatserna och -rutterna var de frågor som väckte flest åsikter.

I planeringsprinciperna fastställs de viktigaste målen för kompletteringsbyggandet, rekreationsområdena och servicestrukturen i området. Därefter utarbetas en dispositionsplan som preciserar de största principlösningarna för planeringen, såsom en preliminär kvarters- och grönstruktur och trafikarrangemangen.

I planeringsprinciperna betonas nya bostadsområden och bostadsområden som kompletteras med nytt byggande. Vid Botbyviken planeras tre nya bostadsområden som är Botbystranden på den nuvarande Botby båthamns plats, Rastbölestranden mellan Havsrastböle och havsstranden och i en senare fas Rastböle gårds område. Botbyvikens miljö bevaras främst som rekreationsområde.

650 svarande och 7500 svar på kartan

Invånarnas åsikter har våren 2019 samlats in med hjälp av en kartenkät. Resultaten har nu analyserats och samlats ihop i en rapport. Enkäten, som var tillgänglig i mars–april, var populär. Antalet svarande uppgick till 650. De enskilda svaren på kartan var ca 7 500 till antalet och det kom in mer än 900 öppna svar. I området ordnades dessutom tre invånarmöten under vårens lopp.

Naturmiljön och favoritplatserna och -rutterna var de frågor som väckte flest åsikter. Många av svarandena framhävde betydelsen av att kunna gå runt hela viken i stället för en viss plats.

”Botbyvikens runda är östra Tölöviken. Det är trevligt att kunna jogga där med kompisar”, konstaterar en av svarandena.

Flera svar kom också på öppna frågor om hurdana de framtida bostadsområdena Botbystranden, Rastbölestranden och Rastböle gårds område skulle kunna bli. Till Botbystranden önskade man bland annat en strandboulevard med kaféer och tjänster, lekplatser, bryggor, bänkar och grönska. Enligt önskemålen vill man att bostadsområdet Rastbölestranden blir av moderat storlek och naturenligt, och att det mångsidiga skogsområdet bevaras. Många svarande ville att campingområdet i Rastböle gårds område ska bevaras. I övrigt önskade man att havet och strandområdet bevaras och att byggandet blir småskaligt.

I samband med kartenkäten var det dessutom möjligt att anmäla sig till en sparringsgrupp. Sammanlagt 47 personer anmälde sig till gruppen, som har samlats en gång under hösten 2019. Gruppen har gått igenom enkätsvaren och temana för planeringsprinciperna.

Planeringsprinciperna läggs fram våren 2020

Planeringsprinciperna för Botbyviken läggs fram våren 2020. Nämnden fattar beslut om planeringsprinciperna hösten 2020 och arbetet fortsätter därefter med att det utarbetas en dispositionsplan.

Planeringsmaterialen i karttjänsten (på finska)