Långsiktslösningar dryftas inom trafikplaneringen för Busholmen

Busholmen
10.3.2020
Flera projekt pågår för närvarande i syfte att utveckla trafikhelheten i södra Helsingfors. Bland annat en strategisk granskning av alla hamnområden i Helsingfors genomförs under våren. Granskningen gäller en längre tidsperiod, och därför gäller eventuella ändringar och deras effekter inte de närmaste åren. Hamnens investeringar är stora och de kräver förutsebarhet för flera kommande årtionden.

Flera projekt pågår för närvarande i syfte att utveckla trafikhelheten i södra Helsingfors. Bland annat en strategisk granskning av alla hamnområden i Helsingfors genomförs under våren. Granskningen gäller en längre tidsperiod, och därför gäller eventuella ändringar och deras effekter inte de närmaste åren. Hamnprojektets mellanrapport finns här (på finska). Hamnens investeringar är stora och de kräver förutsebarhet för flera kommande årtionden.

Också Helsingfors stad utarbetar sin egen framtidsbild med olika möjliga utvecklingsscenarier för trafiken och dessas effekter. Utredningen görs eftersom rörligheten genomgår en brytningstid över lag. 

Med hamnens prissättningstyrs den tunga trafiken till Nordsjö hamn

Helsingfors Hamn införde vid ingången av 2019 en prissättningsmodell som styr en del av långtradartrafiken till Nordsjö hamn under de livligaste tiderna i stället för hamnarna i centrum. Den tunga trafiken ökade inte i hamnarna i centrum år 2019 och samtidigt var utvecklingen av långtradartrafiken i Nordsjö hamn positiv.

Med hjälp av prissättningen av trafiken kan man dock inte flytta all långtradartrafik till Nordsjö, men det är realistiskt att styra ökningen i långtradartrafiken dit. Prisstyrningen har fungerat på det önskade sättet och hamnen fortsätter tillämpa den också under innevarande år.

Passagerarfartyg som trafikerar till Helsingfors centrum sköter en avsevärd andel av de viktigaste transporterna för Finlands utrikeshandel och näringsliv och de bidrar till centrums livskraft och turismens attraktivitet. Att transportera frakt och passagerare på samma fartyg är en förutsättning för passagerarrederiers lönsamma affärsverksamhet. Samtidigt är det klokast med tanke på miljön.

En bättre situationsbildunderlättar trafikplaneringen

Samtidigt utarbetas en helhetsbild av Västra hamnens trafik. Målet är att producera mer uppdaterad information om vad som händer när fartygen kommer till hamnen och bilarna kör från fartyget till gatunätet. Med hjälp av situationsbilden av Västra hamnens gatunät utreds olika möjligheter att visa personbilarna den lämpligaste vägen ut från Busholmen. Förutom smidigheten beaktas även trafiksäkerheten. Insamlingen av aktuell trafikinformation utvecklas också i hamnens just in time-logistikarbete.

På Busholmen finns det inte längre parkeringsplatser eller rastplatser för tung trafik. Det råder brist på rastplatser för tung trafik i hela Nyland, vilket är ett problem som NTM-centralen i Nyland, företag och städer strävar att lösa. Från rastplatser skulle det vara möjligt att mer effektivt mata trafiken till hamnarna i rätt tid.

Inga stora ändringar av samma storlek som den i januari förkastade planen för en ramp på Västra Länken är för tillfället under planering för Busholmens trafiklösningar på 2020-talet. Samtidigt är det bra att komma ihåg att bara en liten del av den mycket omtalade dygnstrafiken vid Västra länken utgörs av hamntrafik. När fartygen anländer blir det stockningar i området men utanför fartygstiderna är trafiken i huvudsak smidig.