Stadsfullmäktige godkände detaljplan för Ärtholmen

Busholmen
23.4.2020
Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde en detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen med omgivande vatten- och parkområden. Detaljplanen gör det möjligt att förlägga bostäder och arbetsplatser samt hamn- och parkområden till Ärtholmen.

På fullmäktiges frågestund den 22 april 2020 behandlades coronaläget och speciellt hur staden ska klara sig ur den kris som coronaepidemin har orsakat.

Ledamöternas frågor gällde bland annat säkerheten på vårdhem och de äldres funktionsförmåga, coronalägets effekter på stadens ekonomi, de sociala följderna av läget och de bostadslösas situation under coronatiden. Dessutom togs det upp en fråga om ökade skillnader i inlärningen hos barn och om beredskap för åtgärder som stöder eleverna.

Under frågestunden besvarade hela borgmästarkollegiet på ledamöternas frågor.

Inläggen under frågestunden och hela sammanträdet kan ses som inspelning på  Helsingforskanalen.

Aktuellt om coronaviruset

Ärtholmen blir en livlig stadsdel för boende, turism och fritid

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde en detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen med omgivande vatten- och parkområden. Detaljplanen gör det möjligt att förlägga bostäder och arbetsplatser samt hamn- och parkområden till Ärtholmen.

Det är meningen att Ärtholmen ska utvecklas till ett attraktivt bostadsområde och en havsnära koncentration av turist- och fritidstjänster. I området främjas ändring av verksamhetssätt i syfte att förebygga klimatförändringen.

Den nya detaljplanen indelar Ärtholmen i bostadsområdet på östra sidan och arbetsplatsområdet på västra sidan. Arbetsplatsområdet består av kvartersområden för byggnader för verksamhets- och motions- och idrottslokaler och parkeringsanläggningar som gränsar till en hamn för kryssningsfartyg.

Kvartersområdena för flervåningshus består främst av bostadshus i 6–8 våningar. Bostadsutbudet följer Helsingfors genomförandeprogram för boende och markanvändning: ungefär 25 % kommer att vara Ara-hyresbostäder, 30 % hitas- och bostadsrättsbostäder och resten oreglerade ägar- och hyresbostäder.

I områdets södra del har en snömottagningsplats och en småbåtshamn planerats. Strandparken får en badstrand, tjänster för lek och näridrott och ett center för vattensport.

Enligt en trafikplan baserar sig rörligheten i området på trygga gång- och cykelförbindelser, på den spårtrafiksbaserade kollektivtrafiken och på vatten- och fordonstrafiken. Detaljplanen styr den tunga trafiken till Munkholmskajen i områdets västra kant.

Genomförandet av detaljplanelösningen medför kostnader på cirka 80–190 miljoner euro exklusive mervärdesskatt för staden. Staden får tomtinkomster på uppskattningsvis 390–400 miljoner euro.

Fullmäktige behandlade vid sammanträdet också initiativ från kommuninvånare och ungdomar.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden, på finska. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.