Arbetet med att utveckla evenemangsområdet i Södervik går framåt

Fiskehamnen
13.5.2020
Helsingfors har som mål att utvecklas till en allt attraktivare evenemangsstad. Dessutom vill Helsingfors stödja uppkomsten av en särpräglad och lokal kultur liksom också förutsättningarna för evenemang. En viktig helhet att utveckla för att målet ska nås är Söderviksområdet, som staden vill bygga ut till ett kultur- och evenemangsområde öppet året om. Helsingfors stad har som mål att det i Södervik utöver festivaler i framtiden ska kunna arrangeras bland annat många slags mindre kulturevenemang, tillställningar för hela familjen och motions- och hobbyevenemang.

Helsingfors har som mål att utvecklas till en allt attraktivare evenemangsstad. Dessutom vill Helsingfors stödja uppkomsten av en särpräglad och lokal kultur liksom också förutsättningarna för evenemang. En viktig helhet att utveckla för att målet ska nås är Söderviksområdet, som staden vill bygga ut till ett kultur- och evenemangsområde öppet året om. Helsingfors stad har som mål att det i Södervik utöver festivaler i framtiden ska kunna arrangeras bland annat många slags mindre kulturevenemang, tillställningar för hela familjen och motions- och hobbyevenemang.

Söderviks betydelse blir allt större i fortsättningen, eftersom det i Helsingfors över lag råder brist på varierande evenemangsplatser med goda trafikförbindelser. Som en följd av coronakrisen är det dessutom viktigare än förut att utveckla verksamhetsförutsättningarna för evenemang och för aktörer i evenemangsbranschen. När evenemangsutbudet i Södervik blir mångsidigare, utvecklas samtidigt också hela Helsingfors som plattform för skapande verksamhet.

Förhandlingarna om utvecklandet av tomten inordöstra hörnet fortsätter utifrån förslaget Suvilahti Event Hub

Helsingfors stad har som avsikt är att utveckla Södervik till ett varierande evenemangs- och kulturområde öppet året om. Med tanke på detta frågade borgmästare Jan Vapaavuori hösten 2017 öppet efter idéer om hur området kan utvecklas. Efter att ha bedömt ett flertal idéer fortsatte Helsingfors stad diskussionen med två grupper som hade kommit med förslag, och staden ordnade i slutet av 2019 en riktad tävling för bedömning av förslagen. Syftet var att på en viss tomt i nordöstra hörnet (se det rödfärgade området på bilden) få lämpliga inomhuslokaler och kringtjänster som stöder verksamheten.

Tävlingen resulterade i att staden fortsätter förhandlingarna med den grupp som kom med förslaget Suvilahti Event Hub. Rumsprogrammet och modellen för affärsverksamheten i förslaget stöder såväl målen i Helsingfors stadsstrategi som målen för tävlingen bättre än det andra förslaget. Förslaget Event Hub är också bäst när det gäller möjligheterna att utnyttja evenemangsplatsen söder om området och att ta sig till Söderviks kulturcentrum.

Målet är att redan under 2020 bevilja projektet en utvecklingsreservering. Reserveringen gäller bara tomten i nordöstra hörnet, och den påverkar inte den övriga användningen av området eller den pågående planeringen. Medan utvecklingsreserveringen gäller ordnas det en arkitekturtävling om den byggnad som ska uppföras. Detaljerna, liksom också bland annat exteriören på de kommande byggnaderna på platsen, bestäms först utifrån resultatet av arkitekturtävlingen. 

Söderviksområdet är föremål för omfattande utveckling i framtiden. En iståndsättning av de två gasklockorna i området pågår. Dessutom utreds det om Helsingfors konstmuseum HAM kan förläggas till dem. Det är meningen att Södervik ska bli en helhet med en säregen profil som respekterar områdets traditioner och med en exteriör som är anpassad till det urbana landskapet. Förhoppningen är att det särpräglade Södervik, som fungerar året om, i fortsättningen också ska locka allt fler turister till Helsingfors.

SuvilahtiEvent Hub är ett kompetenskluster i kulturbranschen

Suvilahti EventHub är ett intelligent evenemangscenter i underhållningsbranschen. Det kommermed ett åretruntutbud av evenemang i stadens hjärta och utgör en toppenhet förfinländsk underhållnings- och evenemangsproduktion och kunnande. Det utgår frånen passion och ett sätt i världsklass att närma sig hela utvecklingen avunderhålls- och evenemangsbranscherna tillsammans med ett internationelltpartnernätverk. Samutnyttjandet av inomhus- ochutomhuslokalerna gör det möjligt med en brokig mångfald av evenemang året om. Bakom förslaget stårtv-producenten/regissören Aarni Kuorikoski, veteranen i evenemangsbranschenJyrki Hytti och mångsysslaren i underhållningsbranschen Mikko Leppilampi. Förplaneringen svarar arkitektbyrån Soini & Horto Oy. För projektutvecklingen,byggherreuppdraget, byggekonomin och investerarrelationerna svarar Hannu Lokkavid Realidea Oy.