Ny snabbspårväg planeras i nordöstra Helsingfors

Uutta Helsinkiä
25.5.2020
Snabbspårvägen Vik-Malm är en ny stomlinje för kollektivtrafiken från centrum via Gumtäkt till Vik, Ladugården och Malms flygplatsområde samt vidare till Malm eller Jakobacka. Snabbspårvägen Vik-Malm ansluts till Helsingfors befintliga stadsspårvägar och blir också en del av det regionala nätet av snabbspårvägar. Ruttplanen för snabbspårvägen och preliminära platser för hållplatserna presenteras i tjänsten Kerrokantasi och kan kommenteras fram till den 14 juni.

Staden utarbetar för närvarande en utredningsplan för snabbspårvägen Vik-Malm, där en ny snabbspårvägslinje planeras för nordöstra Helsingfors. Snabbspårvägen Vik-Malm är en ny stomlinje för kollektivtrafiken från centrum via Gumtäkt till Vik, Ladugården och Malms flygplatsområde samt vidare till Malm eller Jakobacka. Snabbspårvägen Vik-Malm ansluts till Helsingfors befintliga stadsspårvägar och blir också en del av det regionala nätet av snabbspårvägar. Ruttplanen för snabbspårvägen och preliminära platser för hållplatserna presenteras i tjänsten Kerrokantasi och kan kommenteras fram till den 14 juni.

Den nya snabbspårvägslinjen Vik-Malm stärker de befintliga bostadsområdenas kollektivtrafikförbindelser och är en viktig förbindelse till Malms flygplatsområde. I utredningsplanen för snabbspårvägen Vik-Malm utreds två alternativa rutter i avsnittets norra ända, varav den ena går från Malms flygplatsområde till Malms station och den andra till Jakobacka. Linjealternativen utesluter inte varandra, men de förverkligas vid olika tidpunkter beroende på utvecklingen av markanvändningen längs snabbspårvägen.

Snabbspårvägen Vik-Malm kopplas ihop med Helsingfors befintliga stadsspårvägar och länkas också samman med Spårjokern, som för närvarande byggs, och följande planerade regionala spårvägar: Vetenskapsspåran, Spårjokern 2 och Vandaspåran.

Snabbspårvägens fördelar är bekvämligheten för passagerare, tillgängligheten, oberoendet av rusningstider i biltrafiken och täta turer. Längden på snabbspårvägslinjen Vik-Malm från Gumtäkt till ändhållplatsen i Malm/Jakobacka är omkring 11–12 kilometer och restiden från ändhållplatsen i Malm/Jakobacka till järnvägsstationen är omkring 41–42 minuter.

Nya bostäder och arbetsplatser längs spårvägen

Snabbspårvägen möjliggör nya bostäder, arbetsplatser och tjänster invid spårvägsnätet och som stöder sig på det. Snabbspårvägens influensområde beräknas år 2050 ha 86 000 fler invånare och 65 000 fler arbetsplatser än i nuläget.

Målet är att öka andelen hållbara färdsätt längs rutten. Snabbspårvägen ger möjlighet att ersätta delar av busstrafiken mot centrum. Busslinjerna ses över som helhet, och målet är att inte försämra den nuvarande servicenivån. Vissa förbindelser kan dock förändras.

Planeringens framskridande och deltagande

Planeringen av snabbspårvägen Vik-Malm är i inledningsskedet och utredningsplanen väntas bli klar inom 2020. Enligt den nuvarande beräkningen kan byggandet av spårvägen inledas 2027. Den skulle då bli klar i början av 2030-talet.

Planerna, rutterna och hållplatserna presenteras i en Kerrokantasi-webbenkät (på finska). Enkäten är öppen fram till den 14 juni 2020. Information om planeringen av snabbspårvägen Vik-Malm ges också vid ett virtuellt evenemang om det nya nordöstra Helsingfors den 1 juni 2020. Mer information om evenemanget: hel.fi/suunnitelmat.

Bild: Voima Graphics / Helsingfors stad