Planutkast har utarbetats för förbättring av Tavastehusleden och en planskild anslutning i Kungseken

Kungseken
4.6.2020
Tavastehusleden (rv 3) är en av de viktigaste infartslederna till huvudstadsregionen. Tidvis förekommer rusning på sträckan mellan Gamlas och Gruvsta, och trafiken orsakar bullerolägenheter. Byggandet av det nya bostadsområdet i Kungseken har gått framåt, vilket medför krav på en ny planskild anslutning. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och städerna Helsingfors och Vanda utarbetar i dagsläget en vägplan och gatuplaner. Samtidigt upprättas detaljplaner för trafiklederna.

Tavastehusleden (rv 3) är en av de viktigaste infartslederna till huvudstadsregionen. Tidvis förekommer rusning på sträckan mellan Gamlas och Gruvsta, och trafiken orsakar bullerolägenheter. Byggandet av det nya bostadsområdet i Kungseken har gått framåt, vilket medför krav på en ny planskild anslutning. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och städerna Helsingfors och Vanda utarbetar i dagsläget en vägplan och gatuplaner. Samtidigt upprättas detaljplaner för trafiklederna.

Tavastehusleden är en livligt trafikerad landsväg, och det är viktigt med tanke på trafiken norrut från Helsingfors att trafiken löper smidigt. På avsnittet mellan Gamlas och Gruvsta på Tavastehusleden kör i genomsnitt omkring 54 000 fordon om dygnet. Andelen tung trafik är omkring 6 procent av den totala trafikvolymen. Leden är viktig med tanke på godstrafiken i hela landet. Under de senaste åren har trafikvolymen ökat med cirka 3–4 procent varje år. Tidvis förekommer rusning på Tavastehusleden. En av flaskhalsarna är avsnittet mellan den planskilda anslutningen i Gamlas och den planskilda anslutningen i Gruvsta. I framtiden kommer byggandet av området i Kungseken och Myrbacka samt utvecklingen av industriområdet i Gruvsta till bostadsområde att orsaka ytterligare trafik.

Syftet med projektet är att naturligt sammankoppla den nuvarande och framtida markanvändningen till Tavastehusleden och öka smidigheten och säkerheten i fråga om personbils-, kollektiv- och godstrafik samt gång och cykling. Målet är att inga skador ska orsakas på naturmiljön eller på grundvattenförekomsten i Gruvsta. Flygekorrarnas revir och passagerna mellan dem beaktas vid planeringen. Ett ytterligare mål är att förutsägbarheten i fråga om restider inom kollektivtrafik och godstrafik ska förbättras. De bullerskärmar som kommer att byggas minskar trafikens bullerolägenheter på bebyggelsen.

Nya körfält ochplanskilda anslutningar gör all trafik smidigare

Ett tredje körfält planeras på sträckan mellan Gamlas och Gruvsta på Tavastehusleden. Dessutom planeras en ny planskild anslutning i Kungseken. Den befintliga planskilda anslutningen i Gruvsta förbättras genom en ny ramp från Helsingfors i riktning mot Sillböle. I planen ingår även förbättringar på busshållplatserna på Tavastehusleden samt i arrangemangen för gång- och cykeltrafiken. 

Mellan Gamla Kårbölevägen, den planskilda anslutningen i Kungseken och bostadsområdet i Kungseken planeras en ny gata, som kommer att ligga i den terrängkorridor som tidigare reserverats för Ring II. De befintliga gatukorsningarna förbättras. För den planskilda anslutningen och de nya gatorna utarbetas till behövliga delar detalj- och gatuplaner.

Utkasten till väg- och gatuplaner kan studeras på internet under perioden 4.6.–25.6.2020. Man kan ge respons på planerna eller ge mer information. Planutkasten, presentationsvideorna och meddelandena finns till påseende på Trafikledsverkets projektsida och Helsingfors och Vanda städers webbsidor för gatu- och parkplaner och

.

För mer information om planeringen, kontakta

NTM-centralen i Nyland: Sami Mankonen, tfn 0295 021309, sami.mankonen@ely-keskus.fi

Helsingfors stad: Jukka Tarkkala, tfn 09 310 37302, jukka.tarkkala@hel.fi

Vanda stad Teemu Vihervaara, tfn 043 826 7180, teemu.vihervaara@vantaa.fi

Ramboll Finland Oy Lotta-Maija Salmelin, tfn 040 0941403, lotta-maija.salmelin@ramboll.fi

Respons senast den 25 juni:

Helsingfors stad, Trafik- och gatuplanering, Jukka Tarkkala, PB 58214, 00099 Helsingfors stad eller jukka.tarkkala@hel.fi