Helsingfors stadsfullmäktige godkände detaljplanelösningar för sex områden

Uutta Helsinkiä
27.8.2020
Stadsfullmäktige samlades 26 augusti till höstens första sammanträde. En del av ledamöterna deltog genom fjärruppkoppling medan en del var på plats i fullmäktigesalen. Vid sammanträdet godkändes detaljplanelösningar för sex olika områden: bland annat Busholmen, Östra centrum och Skanslandet.

Stadsfullmäktige samlades 26 augusti till höstens första sammanträde. En del av ledamöterna deltog genom fjärruppkoppling medan en del var på plats i fullmäktigesalen. Vid sammanträdet godkändes detaljplanelösningar för sex olika områden: bland
annat Busholmen, Östra centrum och Skanslandet.

Detaljplanen för Busholmen gäller ett hamnområde. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bebygga ett kvarter med blandande funktioner, alltså boende och övrigt. Servicekvarterets centrala allmänna uterum bildas av Gibraltarplatsen som ligger mellan kvarteren. Invid denna plats är det meningen att det ska finnas bland annat affärslokaler, ett daghem samt en gemenskaplig samlingslokal. 

Ändringar i Östra centrum med anledning av Jokerbanan

I Östra centrum ändras detaljplanen för Östra centrums metro- och busstation. Området har med anknytning till utvecklings- och detaljplaneprojektet börjat kallas Jokerkvarteret i Östra centrum, efter ändhållplatsen för Jokerbanan, som ska byggas där under 2020-talet. Detaljplanen gör det möjligt att förtäta stadsstrukturen och att bygga affärs‑, kontors- och inkvarteringslokaler och bostäder i den viktigaste knutpunkten för kollektivtrafik i östra Helsingfors. Den gör det också möjligt att bygga om kollektivtrafikterminalen i området och därmed höja kvalitetsnivån på tjänsterna inom kollektivtrafiken.

Detaljplaneändringen för området vid Handelskvarnsvägen gäller Kasåkerns industriområde vid Filarvägen och till smärre delar området i sydvästra Kvarnbäcken. Den gör det möjligt att bygga nya verksamhetslokaler och ett nytt fritidscenter med betoning på sport och välbefinnande i Filarvägens och Handelskvarnsvägens korsning i närheten av den kommande Jokerbanans hållplatser.

Tjänster för naturturism planeras för Skanslandet

Detaljplanen gäller Skanslandet och Kungsholmen och mindre holmar och öar omkring dessa. Detaljplanelösningen gör det möjligt att utveckla öarna för natur- och kulturturism och rekreationsbruk. Målet är att utveckla området som ett viktigt objekt för naturturism i Helsingfors skärgård utgående från att områdets värde som naturskyddsobjekt och som en värdefull kulturhistorisk miljö inte äventyras.

I området har det planerats nytt byggande i nordöstra delen av Skanslandet och i norra delen av Kungsholmen. Avsikten är att de nya byggnaderna ska tjäna naturturismen och att företag som producerar restaurang-, evenemangs- och inkvarteringstjänster ska kunna förläggas till området. Detaljplanelösningen leder till att de som natur- och kulturhistoriskt värdefulla klassificerade objekten på öarna skyddas och antalet sjönära rekreationsområden i Helsingfors ökar.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här