Stadsfullmäktige godkände detaljplanelösning för spårvagnskvarteret på Degerö

Uutta Helsinkiä
5.11.2020
Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 4 november godkändes en detaljplaneändring för ett område i Uppby på Degerö. Detaljplanelösningen gäller det så kallade spårvagnskvarteret på Degerö. På fullmäktiges frågestund togs upp frågor om dataintrånget i Vastaamo och om hjälp till dem som drabbats av coronaepidemin.

Vidstadsfullmäktiges sammanträde den 4 november godkändes en detaljplaneändringför ett område i Uppby på Degerö. Detaljplanelösningen gäller det så kallade spårvagnskvarteretpå Degerö. På fullmäktiges frågestund togs upp frågor om dataintrånget iVastaamo och om hjälp till dem som drabbats av coronaepidemin.

Nära ändhållplatsen för spårvägen Kronbroarna på Degerö planeras Finlands första hybridkvarter med en spårvagnsdepå och bostäder. Genom en arkitekturtävling har det för helheten hittats en lösning som kombinerar den utrymmeskrävande depåfunktionen med boende. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga en spårvagnsdepå med biutrymmen och bostadskvarter delvis ovanpå depån. Service- och förvaringsdepån är nödvändig för spårvägen Kronbroarna.

I detaljplanelösningen har det reserverats mest våningsyta för boende, sammanlagt 42 900 kvadratmeter. Depån har en våningsyta på cirka 18 400 kvadratmeter och parkeringen upptar 11 500 kvadratmeter våningsyta. För affärslokaler har det reserverats 1 200 kvadratmeter. Depån och parkeringen förläggs delvis under park- och gatuområdet. Detaljplaneområdet omfattar också en tomt för en hälsostation.

Den befintliga motionsslingan i området liksom också beachvolleyplanerna och hundrastgården flyttas till en ny plats i den närliggande terrängen. En lekplats för barn anläggs på gårdsdäcket i spårvagnskvarteret. Den nuvarande idrottsplanen flyttas till området vid Holmgårdsstigen och moderniseras. Området för Degerö badstrand hör inte till detaljplaneområdet och verksamheten där fortsätter som hittills.

Det kostar staden ungefär 11 miljoner euro att genomföra detaljplaneändringen.

Dataintrångeti Vastaamo och stöd till dem som drabbats av coronaepidemin togs upp underfrågestunden 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde hölls en frågestund, under vilket två frågor behandlades. Alviina Alametsä (Gröna) frågade hur staden har hjälpt dem som råkat ut för dataintrånget i psykvårdsföretaget Vastaamo och deras närstående. Frågan besvarades av biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa.

I den andra frågan undrade Eva Biaudet (SFP) vad staden har gjort för att underlätta livet för grupper som drabbats särskilt hårt av coronaepidemin, såsom de unga. Frågan besvarades av borgmästare Jan Vapaavuori.

Projektplanenför byggnaden Untamo vid Käpylän peruskoulu godkändes 

Ombyggnaden går bland annat ut på att arrangemangen och utrustningen i lokalerna för allmän undervisning moderniseras och att lokalernas multifunktionalitet förbättras. I huset byggs också två nya hissar och fler elevtoaletter. För att förbättra inomhusluften öppnas mellanbjälklaget och övre bjälklaget och de rensas från organiskt material.

Byggnadskostnaderna uppgår till maximalt cirka 16 miljoner euro.

Kristdemokraternasoch De blås fullmäktigegrupper sammanslogs 

Vid fullmäktigesammanträdet antecknades också en anmälan om att Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupper sammanslås. Den nya gruppen kallas Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp (KD&Blå). Gruppen har två platser i nuvarande fullmäktige.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas  här.