Kommentera planen för allmänna områden i Malm och Bocksbacka

Uutta Helsinkiä
10.11.2020
Utkastet till en plan för allmänna områden med gatu- och grönområden i Malm och Bocksbacka 2021–2030 är färdigt. Stadsborna kan ge sin åsikt om planen vid ett webbtillfälle den 25 november, och via en enkät i Kerro kantasi till och med den 13 december.

Planen för allmänna områden i Malm och Bocksbacka styr skötsel, renovering och underhåll av grönområden, gator, torg och öppna platser i området under 2020-talet. Avsikten är att ordna skötseln och renoveringen av gatu- och grönområdena enligt de önskemål som invånarna uttryckte vid en webbenkät 2019 samt att förbättra säkerheten och trivseln. Planeringsområdet omfattar utöver Malm och Bocksbacka även Smedsbacka, Nallebacka och Fallkulla. Planutkastet kan nu kommenteras och givna responser beaktas vid beredningen. Inpå 2021 ska planen ännu läggas fram för kommentarer innan den lämnas till stadsmiljönämnden för godkännande.

Planen presenteras underen invånarkväll den 25 november på webben.

Utkastet till planen för allmänna områden i Malm och Bocksbacka presenteras för invånarna vid ett webbtillfälleden 25 november kl. 18–20. Du kan delta i webbtillfället medan du sitter hemma i soffan – du deltar med din dator eller mobil. Ingen förhandsanmälan krävs.

I dessa coronatider är ett webbtillfälle ett säkert sätt att delta. Experter presenterar planen över förbindelser på distans så att invånarna kan lämna kommentarer – frågor kan ställas via en chatt. De besvaras av flera experter hos stadsmiljösektorn. Planen presenteras också vid webbtillfället Uutta Koillis-Helsinkiä –Nytt i Nordöstra H:fors den 9 december kl. 17. Du kan se programmet och deltagaranvisningarna för vartdera tillfället på www.hel.fi/asukasillat.

Via en enkät på webbenkan du till och med den 13 december lämna åsikter om områdets utveckling.

Du kan se planbeskrivningen, interaktionsrapporten och områdeskorten i tjänsten Kerro kantasi, kerrokantasi.hel.fi/malmipukinmaki. Det är önskvärt att invånarna ger respons på det färdiga planutkastet. Har planen identifierat de viktigaste utvecklingsobjekten? Är målsättningarna för områdena lämpliga och behoven av åtgärder relevanta?  Du kan lämna dina åsikter om planen i tjänsten till och med den 13 december.

Vad är en plan förallmänna områden?

I en plan för allmänna områden utreder man nuläget av såväl nätverk som gatu- och grönområden, registrerar behov att förbättra dem samt utarbetar förslag till projekt för utveckling. Planen för allmänna områden var tidigare känd som områdesplan. De objekt som kommit fram på basis av diskussioner mellan invånare och experter planeras noggrannare och realiseras under nästa decennium, inom gränserna för staden ekonomiska situation. Planen tar upp varken gårdsområden vid skolor och daghem eller idrottsparker och närmotionsplatser. Planen för allmänna områden tar inte heller upp planering av markanvändning, t.ex. detaljplanering.

Målen för natur- och landskapsvården planeras inom planen för allmänna områden. Efter att planen har godkänts ska en närmare plan för natur- och landskapsvård utarbetas interaktivt med invånarna och organisationer.

Planeringsmaterial på_H:fors webbplats (på Finska)