Tio europeiska lag från hundratals förslag till finalen i utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge

Uutta Helsinkiä
13.11.2020
Tio lag har valts ut till slutfasen av utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. De utvalda teamen betonar internationalitet och tvärvetenskaplighet. Bland finalistlösningarna finns det många olika typer av förslag på hur Helsingfors kan bli av med användningen av kol i värmeproduktion på ett så hållbart sätt som möjligt innan år 2029. Till näst går tävlingen vidare mot samutvecklingsfasen.

Tio lag har valts ut till slutfasen av utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. De utvalda teamen betonar internationalitet och tvärvetenskaplighet. Bland finalistlösningarna finns det många olika typer av förslag på hur Helsingfors kan bli av med användningen av kol i värmeproduktion på ett så hållbart sätt som möjligt innan år 2029. Till näst går tävlingen vidare mot samutvecklingsfasen.

I de 252 lag som deltog i tävlingen Helsinki Energy Challenge fanns totalt 1 528 experter och innovatörer från hela världen som funderade på en lösning på Helsingfors uppvärmningsutmaning.

Bland de tio förslag som valts ut till finalen finns olika lösningar med betydande potential för vidare bearbetning i nästa fas av tävlingen. Skalan på flera av de föreslagna lösningarna kan också ändras för att tillgodose andra städers behov. Bland förslagen finns bland annat mångsidiga helhetslösningar, varav några använder flera olika värmekällor och kombinerar befintlig teknik på ett nytt sätt. Det finns även tävlingsförslag som innehåller en helt ny sorts teknik. Bland lösningarna finns nya idéer för att lagra och överföra värme, utnyttja spillvärme, kontrollera energiförbrukningen och aktivera konsumenterna. Det finns också intressanta icke-tekniska innovationer som gör det möjligt att genomföra framtida hållbara lösningar och sammanföra decentraliserade och centraliserade lösningar..

"Jag lanserade tävlingen Helsinki Energy Challenge för att få de bästa förmågorna i världen att fundera på Helsingfors energiproblem. Tävlingen har skapat en global debatt kring ämnet. Med tävlingen har vi lyckats förena omfattande internationell expertis med ambitiös problemlösning, och vi är säkra på att detta sammanförande av olika sorters kunnande kommer att generera nytänkande även i fortsättningen. Vår tävling har ett gediget internationellt stöd från olika organisationer och från flera av mina kollegor, och vi kommer att arbeta tillsammans för att se till att de erhållna lösningarna genomförs så brett som möjligt. Varje stad måste bära sitt ansvar i kampen mot den globala klimatförändringen", konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Teamen tvärvetenskapliga och internationella

Finalistlagen har vardera 3–20 medlemmar och totalt 85 experter från varierande kompetensområden. Bland finalisterna finns nystartade företag, stora företag inom branschen, forskningsinstitut, universitet – främst kombinationer av dessa – och internationella konsortier som består av olika företag.

Finalistteamen representerar stark kompetens och en trovärdig kombination av olika typer av expertis och kan därför utveckla sina tävlingsförslag till nästa nivå i tävlingens slutskede.

Finalistteamen är alla europeiska. Bland de utvalda lagen finns organisationer från Finland, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Ungern, Österrike och Frankrike. De flesta team har experter och organisationer från flera olika länder. I flera lag finns också finsk expertis representerad, och även helt finländska team blev utvalda.

“Med tanke på att vi fick en så stor mängd förslag och totalt 1 528 experter med olika bakgrund och från olika ställen i världen deltog i tävlingsteamen är det klart att det fanns ett mycket brett utbud av olika lösningar. Utvärderingsarbetet var svårare än väntat. Det hårda arbetet ligger nu bakom oss och tävlingen går vidare till nästa, intressanta fas. I detta skede av tävlingen är tävlingsarbetet endast preliminära förslag; under samutvecklingsfasen får varje team stöd och ytterligare information för vidare bearbetning av sitt eget förslag. Vi väntar med iver på att få se hur finalistteamens slutliga förslag kommer att se ut. Det finns betydande expertis bland finalistteamen, så förväntningarna är höga", uppger tävlingens projektledare Laura Uuttu-Deschryvere.

Samutvecklingsfasen inleds

De lag som väljs ut till finalen bjuds in till samutvecklingsfasen, under vilken de får stöd för vidareutveckling av sin lösning och ytterligare information för att kunna anpassa sina idéer så att de är ännu mer lämpliga för Helsingfors kontext. Kärnan i samutvecklingsfasen är boot camp-evenemanget som ordnas i december.

Finalistlagens slutliga tävlingsarbeten utvärderas av en internationell jury i början av 2021 och vinnaren av tävlingen kommer att offentliggöras i mars 2021. Bedömningskriterierna är förslagets klimatpåverkan, inverkan på naturresurserna, kostnadseffekterna, tidtabellen för genomförande, genomförbarheten, försörjningstryggheten och kapaciteten. Helsingfors stad har åtagit sig att öppet dela resultaten och det man lärt sig av tävlingen, så att även andra städer kan utnyttja detta i sitt eget klimatarbete.

De förslag som lämnades in för tävlingens första fas innehöll ett stort antal nya idéer och koncept som inte direkt uppfyllde utmaningen med hållbar uppvärmning i Helsingfors eller som inte uppfyllde utvärderingskriterierna, men som kommer att lyftas fram under tävlingsprocessen. Utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge strävar efter att ge även icke-finalistlösningar den synlighet de förtjänar.

Dessa inkluderade lösningar som “spelifierade” ämnet, lösningar för att utnyttja olika värmekällor, nya marknads- och affärsmodeller, värmelagringslösningar, distribuerade värmeproduktionsmodeller, SMR-lösningar som innehåller modulära små kärnreaktorer samt vätelösningar.

Städerna i en nyckelroll – Covid 19-pandemin stoppar inte Helsingfors klimatarbete

Klimatförändringen är den största utmaningen i vår tid och städerna har en nyckelroll i dämpandet av den. Trots Covid 19-pandemin fortsätter Helsingfors stads klimatarbete starkt. Helsingfors mål är att vara koldioxidneutralt senast år 2035. För närvarande orsakas över hälften av Helsingfors koldioxidutsläpp av uppvärmningen av byggnader, därför är det avgörande att hitta en hållbar uppvärmningsmetod för att uppnå koldioxidneutralitetsmålet. Över hälften av Helsingfors uppvärmningsenergi produceras för närvarande med stenkol, som man ska sluta använda före år 2029. Helsingfors vill hitta långvarigt hållbara lösningar för att ersätta stenkolen och vill därför inte gå över till en storskalig användning av biomassa.

Helsingfors vill vara en plattform för nya, hållbara och innovativa lösningar och invigde den 27 februari 2020 den internationella utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. Med tävlingen söker man efter lösningar som kan användas för att under de kommande årtiondena värma upp staden på ett hållbart sätt utan stenkol och med så lite biomassa som möjligt. Första pris i tävlingen är en miljon euro.


Tävlingens webbplats (på engelska)