Stadsfullmäktige behandlade budgeten för 2021 och hörde en lägesrapport om coronan

Kronbergsstranden
26.11.2020
Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 25 november förslaget till stadens budget för år 2021 och till ekonomiplan för åren 2021–2023. Vid sammanträdet godkändes även detaljplanen för Kronbergsstrandens centrumkvarter och behandlades motioner av fullmäktigegrupper och ledamöter. Dessutom fick fullmäktige höra en översikt av läget med coronaviruset.

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 25 november förslaget till stadens budget för år 2021 och till ekonomiplan för åren 2021–2023. Vid sammanträdet godkändes även detaljplanen för Kronbergsstrandens centrumkvarter och behandlades motioner av fullmäktigegrupper och ledamöter. Dessutom fick fullmäktige höra en översikt av läget med coronaviruset.

Vid sitt sammanträde 25 november behandlade stadsfullmäktige förslaget till stadens budget för 2021 och till ekonomiplan för åren 2021–2023. Budgetförslaget baserar sig på enigheten som nåddes mellan grupperna som var representerade i stadsstyrelsen 11 november. Samlingspartiets fullmäktigegrupp, Gröna fullmäktigegruppen, Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp nådde enighet om budgeten.

På grund av coronavirusepidemin ökar omkostnaderna medan skatteintäkterna minskar, vilket leder till ett sämre årsbidrag och resultat för staden i budgeten 2021 jämfört med tidigare år.

Ledamöterna gjorde sammanlagt 126 anföranden i budgetdebatten som varade över fem timmar. Fullmäktige fattar beslut om budgeten vid nästa sammanträde 9 december.

Läs mer om budgeten.

Ändring av detaljplanen för centrumkvarteren i Kronbergsstranden godkändes

Stadsfullmäktige godkände en detaljplan och detaljplaneändring för centrumkvarteren i Kronbergsstranden.
Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller de centrala kvarteren för offentliga och kommersiella tjänster i Kronbergsstranden, som ligger vid Håkansviksgatan och Håkansviksparken i omedelbar närhet av goda kollektivtrafikförbindelser.

Områdets sammanlagda våningsyta är 40 740 m², varav 18 390 m² är ny bostadsvåningsyta, 6 850 m² våningsyta för affärslokaler och 15 500 m² våningsyta för offentlig service. Invånarantalet ökar med cirka 450.

Fullmäktigegruppernas motioner behandlades

Fullmäktige behandlade fem gruppmotioner. Feministiska partiets fullmäktigegrupp hade föreslagit ett program för social återuppbyggnad för tiden efter coronan. Vänsterförbundets gruppmotion gällde satsningar på förebyggande av ojämlikhet och klimatförändringen i efter coronakrisen.

Svenska folkpartiets gruppmotion handlade om en renare och mer trivsam stadsmiljö. Den blå fullmäktigegruppen hade väckt två motioner, varav den ena handlade om att främja småföretagande och den andra om att garantera tryggheten för barn och unga.

Sammanlagt fanns det 15 motioner väckta av ledamöterna på föredragningslistan, men merparten av dem bordlades och behandlas vid nästa fullmäktigesammanträde.

Sammanträdet inleddes med en översikt av coronaläget i Helsingfors, som presenterades av borgmästare Jan Vapaavuori och biträdande borgmästare Sanna Vesikansa.

Stadsfullmäktiges alla beslut vid sammanträdet 25 november kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden.

Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.