Stadsfullmäktige godkände Helsingfors budget för år 2021

Kvarnbäcken
9.12.2020
Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 9 december Helsingfors stads budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023. Enligt budgeten uppgår Helsingfors omkostnader nästa år till ca 4 808 miljoner euro. Investeringsutgifterna uppgår till 881 miljoner euro.

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 9 december Helsingfors stads budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023. Enligt budgeten uppgår Helsingfors omkostnader nästa år till ca 4 808 miljoner euro. Investeringsutgifterna uppgår till 881 miljoner euro.

I enlighet med stadsstrategin ökar omkostnaderna särskilt inom basservicen där bland annat befolkningstillväxten ökar kostnaderna. Dessutom har man beaktat de verksamheter som utsätts för ett särskilt kostnadstryck till följd av coronavirusepidemin. De ekonomiska effekterna av coronaepidemin beräknas nästa år uppgå till mer än 260 miljoner euro.

Stadens lånestock ökar med 180 miljoner euro år 2021 och med i genomsnitt 340 miljoner euro åren 2022–2023. Vid utgången av 2023 uppgår lånestocken till ca 1,9 miljarder euro, dvs. 2 800 euro per invånare.

Helsingfors budget för 2021 går att läsa här.

Fullmäktige röstade också om ett flertal motförslag och förslag till hemställningsklämmar som ledamöterna hade kommit med till budgeten. Förslagen och omröstningsresultaten finns i beslutsmeddelandet.

Ett campus i byggbranschen för Stadin ammatti- ja aikuisopisto planeras i Kvarnbäcken

Stadsfullmäktige godkände också projektplanen för Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kvarnbäcken. Planen gäller den läroanstalt vid Ring I som byggs som nybyggnad för Stadin ammatti- ja aikuisopistos bygg- och hustekniska linjer.

Nybyggnaden ersätter de befintliga verksamhetsställena för bygg- och hustekniklinjerna på Vuokkiniemigatan, Abraham Wetters väg och Sturegatan.

I anslutning till yrkeshögskolan Metropolia i Kvarnbäcken bildas ett internationellt intressant campus inom byggteknik.

Beslutet om den aktör som genomför projektet och om serviceproducenten fattas om möjligt i januari 2021. Det är meningen att byggandet ska börja våren 2021 och studierna på campus inledas i augusti 2023.

Hotell, bostäder och affärslokaler vid Sandvikstorget

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för kvarteret vid Bulevarden 29–31. Detaljplanelösningen gör det möjligt att omdisponera de byggnader som tidigare använts av yrkeshögskolan Metropolia för användning som hotell, bostäder och affärs- och verksamhetslokaler.

Detaljplaneändringen gäller en tomt och fastigheter som sålts av staden och numera ägs av Kojamo Abp och Lakewood Ab. Helheten inkluderar fyra byggnader: Tekniska högskolans före detta huvudbyggnad, som omdisponeras till hotell med eventuellt tillbyggande intill, den gamla och den nya kemibyggnaden samt byggnaden vid Bulevarden 29, som omdisponeras för användning som bostäder och affärs- och verksamhetslokaler.

I och med detaljplaneändringen kommer byggnaderna att skyddas med detaljplanebestämmelser.

Stadsfullmäktige behandlade dessutom flera motioner väckta av ledamöter. Alla beslut från stadsfullmäktiges sammanträde kan läsas i beslutsmeddelandet. (på finska)

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång den 20 januari 2021.