Invånarna berättade om sina åsikter om social- och hälsovårdstjänsterna i Kvarnbäcken

Uutta Helsinkiä
30.12.2020
I en enkät i oktober och november kartlades synpunkter på serviceutbudet och lokalerna på Kvarnbäckens kommande central för hälsa och välbefinnande samt andra frågor som kan tänkas intressera stadsborna.

I en enkät i oktober och november kartlades synpunkter på serviceutbudet och lokalerna på Kvarnbäckens kommande central för hälsa och välbefinnande samt andra frågor som kan tänkas intressera stadsborna.

De som svarade på enkäten värdesätter bland annat heltäckande tjänster, goda serviceupplevelser, trivsamma lokaler och goda trafikförbindelser. Enkäten besvarades av över 400 helsingforsare.

Vi tackar alla som svarat för deras aktivitet! De frågor som togs upp i enkäten kommer att beaktas i planeringen av Kvarnbäcken.

Tjänsternas tillgänglighet är viktigast

Stadsborna såg det som viktigt att man får så kompletta tjänster som möjligt på ett och samma ställe och vid ett och samma tillfälle, med låg tröskel. De önskade också att olika befolkningsgrupper, såsom äldre och personer med funktionsnedsättningar, skulle beaktas i utbudet av tjänster.

Även om en centralisering av tjänsterna betraktades som bra, uttryckte stadsborna oro för att tjänsternas tillgänglighet kan försämras jämfört med nuläget. De var särskilt oroliga för att det ökande avståndet till social- och hälsovårdstjänster kan försämra tjänsternas tillgänglighet. De önskade också att man skulle beakta tillgången till kollektivtrafik och parkeringsplatser.

En bra serviceupplevelse skapar kvalitet

I fråga om tjänsternas kvalitet lyfte respondenterna fram betydelsen av bemötande och stressfrihet. De ville ha service i rätt tid av kompetent och bekant personal, och de ville betjänas på sitt eget modersmål. I synnerhet tryggandet av tjänster på svenska lyftes fram.

Utvidgning av de digitala tjänsterna betraktades som viktigt och som en möjlighet att göra tjänsterna smidigare. Särskilt elektronisk tidsbokning upplevdes som viktig, och respondenterna ville att alla skulle ha tillgång till sådan.

Trivsamma lokaler för alla

Respondenterna ville att de framtida lokalerna i Kvarnbäcken ska vara tydliga, ljusa, öppna och framför allt trivsamma. Även lokalernas säkerhet – såväl fysiskt som med tanke på integriteten – betraktades som viktig.

De nya lokalernas storlek väckte oro. Tydlig och tillgänglig skyltning samt tillgänglighet i lokalerna lyftes fram i svaren. I entrén efterfrågades personlig handledning och information.

Respondenterna önskade att man skulle fästa uppmärksamhet vid handledningen och informationen exempelvis i telefontjänsterna och på webbplatsen redan innan klienten använder tjänsterna.

Tack till alla som svarat

Enkäten besvarades av 416 helsingforsare via nätet eller på blankett i Kvarnbäckens, Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer. Vi tackar alla som svarat för deras värdefulla synpunkter, som vi kommer att använda oss av i planeringen av tjänsterna.

I planeringen av Kvarnbäcken kommer man framöver att fästa uppmärksamhet vid de frågor som lyfts fram i enkäten, såsom ett brett och heltäckande serviceutbud, lokaler och tillgänglighet. Man vill trygga kollektivtrafikförbindelserna och tillgången till parkeringsplatser. Man vill också trygga tjänsterna på svenska.

Utbyggnaden av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande blir klar år 2025, varefter tjänsterna från de nuvarande hälsostationerna i Gårdsbacka och Stensböle flyttar dit. Centralen för hälsa och välbefinnande kommer då också att få ett bredare serviceutbud.

Den nya centralen för hälsa och välbefinnande kommer förutom Kvarnbäcken, Gårdsbacka och Stensböle även att betjäna invånarna i Mellungsby och Botby.

Ett brett utbud av tjänster

Centralen för hälsa och välbefinnande kommer förutom hälsostationstjänster att erbjuda exempelvis socialtjänster för vuxna och ungdomar samt tandvårdstjänster, psykiatri- och missbrukartjänster, fysioterapi, ergoterapi, tjänster för personer med funktionsnedsättning samt laboratorietjänster.

Du kan ge respons på social- och hälsovårdstjänsterna i Kvarnbäcken på adressen www.hel.fi/respons