Stadsstyrelsen fattade ett principbeslut om omorganisering av hamnfunktionerna

Uutta Helsinkiä
26.1.2021
Stadsstyrelsen godkände principbeslutet om omorganisering av hamnfunktionerna och om utgångsläget för markanvändningen i hamnområdena i Södra och Västra hamnen och på Skatudden.

Stadsstyrelsen godkände principbeslutet om omorganisering av hamnfunktionerna och om utgångsläget för markanvändningen i hamnområdena i Södra och Västra hamnen och på Skatudden.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att markanvändningen i Södra hamnen fortsätter utgående från det s.k. koncentrationsscenariot, på så sätt att långtradartrafiken i samband med passagerar- och bilfärjorna kan upphöra i Södra hamnen. En förutsättning är att all trafik med bil- och passagerarfärjor upphör i Södra hamnen. Passagerar- och bilfärjorna till Stockholm ska koncentreras till Skatudden och Tallinns passagerar- och bilfärjetrafik till Västra hamnen. Utvecklingen av markanvändningen i Södra hamnen (inkl. Skatudden, Västra hamnen, Busholmen, Gräsviken och Sundholmen) fortsätter i enlighet med denna princip för att trygga Helsingfors hamns verksamhetsförutsättningar samt den totala nytta som arrangemanget avkastar.

Ytterligare föreslår stadsstyrelsen att en hamntunnel planeras från Västra hamnen till Västerleden, och tunneln ska göra det möjligt att utvidga funktionerna i Västra hamnen och att ordna hamntrafiken smidigt.

Stadsstyrelsen beslutade också om principerna för den fortsatta planeringen för att utvidga promenadcentrum samt godkände Helsingfors centrumvision, alltså riktlinjerna för planeringen av markanvändning och trafik i innerstaden.

Utökade öppettider för förhandsröstningsställena

De allmänna förhandsröstningsställena kommer att ha längre öppet, och utöver de röstningsställen som tidigare meddelats kan man också förhandsrösta i Tölö sporthall och köpcentret Nova i Malm.

Stadsstyrelsen beslutade 14.12.2020 om Helsingfors allmänna förhandsröstningsställen i kommunalvalet. Samtidigt uppmanade stadsstyrelsen att förhandsröstningsställena ska hållas öppna så länge som möjligt inom ramen för vallagen. Dessutom uppmanade stadsstyrelsen att man ska öka antalet röstningsställen i de områden där det behövs, utomhus i containrar eller tält.

Man har avtalat om så långa öppettider som möjligt med stadsbiblioteket, med hänsyn till bibliotekens öppettider och de åtgärder som krävs för att förbereda förhandsröstningen. Även med köpcentren har man avtalat om längre öppettider. Röstningsstället i Kampens köpcentrum flyttas från tredje till första våningen.

Staden har utrett möjligheten att rösta på förhand utomhus, i tält eller containrar. Det är utmanande att hitta en lösning som är fullt tillgänglig för väljarna och som garanterar både valfriden och valhemligheten. Som alternativ har man letat efter röstningsställen inomhus som är möjligast coronasäkra. Tölö sporthall är en stor lokal som lämpar sig för röstning, så det föreslås bli ett förhandsröstningsställe. Vid kartläggningen av eventuella röstningsställen kom det fram att också köpcentret Nova i Malm är en lämplig plats för förhandsröstning.

Vid sammanträdet godkände stadsstyrelsen också projektplanen för nybyggnaden av ett daghem i Sumparn och gav ett utlåtande om trafiksystemplanen för Östra Nyland.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.