Stadsstyrelsen reserverade tomter för bostadsprojekt

Uutta Helsinkiä
10.2.2021
Vid sammanträdet 8 februari beslutade Helsingfors stadsstyrelse reservera tomter för bostadsprojekt samt för separata ansökningar och konkurrens om tomter.

Sammanlagt reserveras tomter för byggande av 3 150 bostäder. Antalet understiger den årliga målsättningen (4 900 bst/år) eftersom det inte finns så många byggbara tomter de närmaste åren.

Mer om tomterna här.

Stadsmiljönämnden svarar för att ordna separata ansökningar och konkurrens om tomter, samt villkoren och valet av vem som får tomten och vem som får bygga på dem.

Överlåtelser av Helsingfors stads tomter och bostadsprojekt styrs av Genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning, Kolneutralt Helsingfors 2035 samt Helsingfors riktlinjer för tomtöverlåtelse. Principiellt ska bostadsproduktionen vara reglerad på tomter som reserveras för privata eller Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå. Endast tomter som senare överlåts genom konkurrens eller ansökning föreslås till den oreglerade produktionen.

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2020 års budget vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen godkände utredningarna över de bindande verksamhetsmål som inte uppfylldes. Stadens alla sektorer hade ouppfyllda mål.

Coronapandemin inverkade betydligt på utfallet av flera mål. Exempelvis i fostrans- och utbildningssektorn var målet att färre avbryter yrkesutbildningen, vilket inte uppfylldes. Målet var att endast 7,4 procent av studerandena avbryter. Coronan har emellertid påverkat studerandena, och andelen avhoppade steg i fjol till 12,7 procent (1 142 personer).

Inte heller kultur- och fritidssektorns mål att förbättra barns, ungas och äldres möjligheter till motion uppfylldes helt. Åtgärder som främjar ungdomars motion framskred långsamt våren 2020, då ungdomsarbetet fokuserade på bl.a. ungdomsarbete på gatan till följd av coronapandemin. På grund av den exceptionella situationen framskred åtgärderna inte alls på hösten. De lokala servicetorgen som skulle stödja de äldres möjligheter till motion kunde inte heller förverkligas p.g.a. coronapandemin.

Fullmäktige behandlar de ouppfyllda målen vid sammanträdet 17 februari.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras.