Helsingfors har anställt ett team av ingenjörer för att hjälpa bostadsaktiebolag med energirenoveringar

Uutta Helsinkiä
1.3.2021
I nästan alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett för bostadsägarna ekonomiskt lönsamt sätt. Det är dock inte alltid så lätt för husbolagen att identifiera nyttan med en energirenovering, och det kan verka besvärligt att göra en renovering. Helsingfors stad börjar erbjuda gratis experthjälp för privata husbolag, för att fler bostadsaktiebolag ska inspireras att börja planera en energirenovering.

I nästan alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett för bostadsägarna ekonomiskt lönsamt sätt. Det är dock inte alltid så lätt för husbolagen att identifiera nyttan med en energirenovering, och det kan verka besvärligt att göra en renovering. Helsingfors stad börjar erbjuda gratis experthjälp för privata husbolag, för att fler bostadsaktiebolag ska inspireras att börja planera en energirenovering. 

Energirenässansteamet står till bostadsaktiebolagens tjänst

Med en energirenovering avses åtgärder genom vilka man förbättrar en byggnads energieffektivitet eller tar i bruk förnybar energi. I ett höghus kan en energirenovering exempelvis innebära att man tar i bruk jordvärme, installerar ett system för tillvaratagande av värme eller i samband med fasad- eller fönsterrenovering förbättrar värmeisoleringen.

Den här våren för staden kampanj och uppmuntrar alla bostadsaktiebolag att ta reda på hurdana åtgärder som skulle gagna dem ekonomiskt. I nästan alla hus är det möjligt att hitta lönsamma sätt att förbättra energieffektiviteten. Höghus byggda före 2000-talet drar oftast den största ekonomiska nyttan av energirenoveringar. I höghus kan renoveringar till och med halvera husbolagests uppvärmningskostnader, så renovering kan ha en betydande inverkan på boendekostnaderna.

Energirenässansteamet, som nu inrättats inom byggnadstillsynstjänsterna, ger bostadsaktiebolag i Helsingfors gratis ingenjörshjälp för att främja planeringen av energirenoveringar. Teamet inleder sitt arbete i början av mars, och dess tjänster riktar sig till bostadshöghus.

”En energiexpert från staden kan exempelvis bjudas in till bolagsstämman för att diskutera hurdan energiutredning det vore förnuftigt att beställa. Vi kan också hjälpa bostadsaktiebolagets styrelse i olika skeden av planeringen av en renovering. Staden erbjuder opartiskt stöd. Det är fortfarande bolaget självt som ansvarar för den egentliga planeringen av renoveringen samt för beslutsfattandet, genomförandet och betalningen”, berättar teamchef Aleksi Heikkilä.

Teamchef Aleksi Heikkilä berättar att Energirenässansteamet strävar efter att hjälpa alla bostadsaktiebolag som tar kontakt, så det lönar sig att ta kontakt med låg tröskel. Man hoppas särskilt att bolag i östra Helsingfors ska ta kontakt, eftersom det där enligt statistiken finns flest höghus byggda på 1960–1980-talet. Dessa byggnader har nått en ålder där det börjar vara aktuellt med totalrenovering, och de har också ofta stor nytta av en energirenovering.

Man kan också få ekonomiskt stöd för renoveringen

Genom Energirenässansteamets tjänster hjälper staden bostadsaktiebolagen att tackla de problem som ofta bromsar en energirenovering. Bolaget kan uppleva det som besvärligt att arbeta för en renovering och ta sig igenom de tillhörande tillståndsprocesserna. Det kan också kännas svårt att förstå finansieringsalternativen och de ekonomiska effekterna.

”Många vet exempelvis inte att man i höghus i Helsingfors ofta kan genomföra en energirenovering utan att bolagsvederlaget behöver höjas i något skede på grund av renoveringen, utan inbesparingarna finansierar hela renoveringen. Lägre uppvärmningskostnader börjar med tiden ge inbesparingar, och bostadens värde ökar också”, säger Aleksi Heikkilä.

Det lönar sig att utreda en energirenovering i år, eftersom ARA ger energiunderstöd för renoveringar fram till 2022. Husbolag kan få ett understöd på 4 000–6 000 euro per lägenhet för energirenoveringar.

Bostadsaktiebolagen har en avgörande roll i Helsingfors klimatarbete

Helsingfors stad stöder bostadsaktiebolagen i energirenoveringar, eftersom byggnadernas energiförbrukning är den största källan till koldioxidutsläpp i Helsingfors. Över hälften av koldioxidutsläppen i Helsingfors kommer från bostäders och andra byggnaders energiförbrukning.

För att Helsingfors ska uppnå sitt mål att bli klimatneutralt senast 2035, borde 350 energirenoveringar inledas i bostadsaktiebolag varje år. En energirenovering är den största miljögärningen som ett bostadsaktiebolag kan göra. Inrättandet av ett Energirenässansteam som hjälp för bostadsaktiebolagen är en av åtgärderna i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035.

Förbättrad energieffektivitet är också ett centralt mål för Helsingfors egna nybyggen och renoveringar. Byggnaderna i stadens ägo utgör dock bara en sjättedel av alla byggnader i Helsingfors. Eftersom Helsingfors är väldigt höghusdominerat har bostadsaktiebolagens energieffektivitetsåtgärder och energirenoveringar stor betydelse för minskningen av utsläppen och bekämpningen av klimatförändringen.

Mer information:

hel.fi/energirenovering