Stadsstyrelsen godkände avsiktsförklaring om utveckling av Elielplatsen och Stationsplatsen

Centrum
9.3.2021
Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde den 8 mars en avsiktsförklaring som gäller utveckling av Elielplatsen och Stationsplatsen. Målet med avsiktsförklaringen är att säkerställa avtalsparternas gemensamma syn på de viktigaste förbehållen, som då de förverkligas tillåter en vidareutveckling av projektet.

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde den 8 mars en avsiktsförklaring som gäller utveckling av Elielplatsen och Stationsplatsen. Målet med avsiktsförklaringen är att säkerställa avtalsparternas gemensamma syn på de viktigaste förbehållen, som då de förverkligas tillåter en vidareutveckling av projektet.

Syftet med utvecklingen av Elielplatsen är att göra stadsstrukturen tätare på Elielplatsen och Stationsplatsen och att genom kompletteringsbyggande skapa en attraktiv och levande del av centrum med arbetsplatser, inkvarteringstjänster, handel, fritidsfunktioner och mötesplatser.

Avsiktsförklaringens avtalsparter är Helsingfors stad och Elielinaukion kehitys Oy, som består av områdets fastighetsägare Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR-Group Ab, SOK och Exilion, samt Evata Partners som specialiserat sig på fastighetsutveckling och fastighetsinvesteringar.

Helsingfors har reserverat Elielplatsen och Stationsplatsen för idéplanering från och med våren 2017. Reserveringen har förlängts till utgången av år 2023.

Helsingfors går med i nätverket Urban20

Helsingfors har fattat beslut om att gå med som deltagarstad i nätverket Urban20. Nätverket Urban20 (U20) är ett nätverk vars verksamhet inleddes år 2018 på initiativ av Buenos Aires. Dess mål är att lyfta fram globala teman som är viktiga för städerna så att de tas upp i G20, en grupp bestående av världens ledande länder.

Helsingfors har deltagit i nätverket U20:s verksamhet sedan det grundades och varit med på nätverkets toppmöten för borgmästare. Medlemskapet underlättar Helsingfors deltagande och stärker stadens påverkansmöjligheter i det globala nätverk som främjar stadsagendan.

Medlemmarna i U20 betalar ingen medlemsavgift.

Beslut om lokaler som hyrs ut till naturvetenskapsgymnasiet i Helsingfors tas upp i fullmäktige

Stadsstyrelsen godkände för sin del uthyrningen av lokaler till gymnasiet Helsingin luonnontiedelukio på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet. Den totala hyran för hyrestiden på 20 år är sammanlagt 39 433 800 euro.

Beslutet gäller tre hyresavtal: 1) ett hyresavtal för nybyggnaden för gymnasiets bruk på Pehr Kalms gata 5, 2) ett avtal om timbaserad användning av universitetets undervisningslokaler och 3) ett avtal om timbaserad användning av universitetets idrottslokaler. Hyreslokalerna ägs av Helsingfors Universitetsfastigheter Ab.

Lokalerna ersätter gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios befintliga hyreslokaler på Backasgatan 84. Naturvetenskapsgymnasiet behöver större lokaler när antalet studerande ökar. Dessutom uppfyller de befintliga lokalerna inte till alla delar de krav som gymnasiets läroplan ställer på verksamheten.

Målet är att byggandet av nybyggnaden ska vara slutfört före utgången av maj 2023 så att gymnasieundervisningen på campus kan börja samma år i augusti.

Det slutliga beslutet om uthyrningen av lokalerna fattas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras.