Helsingfors har anslutit sig till Europeiska kommissionens initiativ Green City Accord

Uutta Helsinkiä
10.3.2021
Green City Accord (GCA) är ett initiativ från Europeiska kommissionen med målet att förbättra och främja miljöns hälsosamhet i städerna i EU. GCA:s vision är en hälsosammare, renare och grönare stad, där det är miljömässigt säkert för stadsborna att bo och arbeta och där miljön främjar stadsbornas hälsa och välbefinnande.

Green City Accord (GCA) är ett initiativ från Europeiska kommissionen med målet att förbättra och främja miljöns hälsosamhet i städerna i EU. GCA:s vision är en hälsosammare, renare och grönare stad, där det är miljömässigt säkert för stadsborna att bo och arbeta och där miljön främjar stadsbornas hälsa och välbefinnande.

Staden stöder i sin verksamhet hållbar utveckling i allt från stadsplanering till energiproduktion, trafikplanering, avfallshantering och vattenförsörjning samt miljöskydd.

”Helsingfors agerar på många sätt för att främja uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål och stadens hållbara utveckling. Green City Accord är ett initiativ som vi kan använda för att intensifiera samarbetet med olika länder i Europa. Det är viktigt med internationellt samarbete när man söker efter lösningar för bland annat de utmaningar som klimatförändringen orsakar i städerna. Vi vill både lära oss av andra och berätta om våra egna erfarenheter”, säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Genom att underteckna initiativet förbinder sig Helsingfors till att utföra aktiva åtgärder för att uppnå fem olika målsättningar före år 2030. Målsättningarna är

1. en betydande förbättring av luftkvaliteten så snart som möjligt baserat på WHO:s anvisningar och EU:s luftkvalitetsstandarder,

2. en betydande förbättring av vattenkvaliteten i olika vattenförekomster (t.ex. sjöar, bäckar, åar, kustvatten) och hållbar vattenförbrukning,

3. att skydda och förbättra stadsnaturens mångfald, inklusive att stanna upp minskningen av antalet grönområden i staden och kvaliteten på dessa, förhindra minskningen av urbana ekosystem, samt återupprättande av dem,

4. att utveckla den cirkulära ekonomin och avfallshanteringen genom att märkbart förbättra hushållens avfallshantering, minska uppkomsten och deponeringen av avfall samt öka återanvändning, reparation och återvinning av produkter samt

5. att minska bullernivån till en nivå som följer WHO:s rekommendationer.

Mångsidigtfrämjande av miljöskydd och välbefinnande i Helsingfors

Den cirkulära ekonomin och stadens övriga program som pågår och stadens strategier har även de en mycket betydande roll för att åstadkomma en övergripande miljöpåverkan. Stadens åtgärdsprogram Kolneutralt Helsingfors 2035 är en av stadens mest betydande åtgärder för att skydda miljön. I Helsingfors förverkligas GCA:s målsättningar av bland annat åtgärdsprogrammet för Östersjöutmaningen, småvattenprogrammet och luftvårdsplanen. Andra program är Verksamhetsplanen för bullerbekämpning, Vägkartan för cirkulär ekonomi och delningsekonomi, samt Programmet för att dämpa nedskräpning och Åtgärdsprogrammet för att trygga biodiversiteten som är under beredning.

Miljön och välbefinnandet påverkas av hur invånarna bor, arbetar, går i skolan eller tillbringar sin fritid. Därför har stadsplaneringen väsentlig betydelse i förverkligandet av ekologisk hållbarhet och främjandet av välbefinnande. Planeringen av markanvändningen har ett direkt samband till utsläppen från trafiken och därför strävar man att bygga staden tätare i anslutning till spårförbindelser, varifrån det är lätt att röra sig till fots, med cykel eller spårtrafik. I Helsingfors främjas utsläppssnålt byggande, produktion av förnybar energi och energieffektivitet. I planeringen förbereder man sig även för utmaningar i framtiden, såsom kontroll av dagvatten. Med grön effektivitet får man in grönska i den byggda miljön och ökar trivsamheten.

GCA:s målsättningar verkställs även inom Helsingfors avfallshantering och vattenförsörjning. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HSY) ansvarar för stadens avfallshantering och vattenförsörjning. Deras strategiska mål är att vara en föregångare inom miljöansvar och resurseffektivitet. De har satt upp betydande målsättningar för att lyfta återvinnings- och återanvändningsgraden för avfall, material och näringsämnen.

Bildtext

En sparvuggla i Bruksviken i östra Helsingfors fotograferad hösten 2020. Foto: Helsingfors stad/ Raisa Kyllikki Ranta.

Läs mer om  Green City Accord

Europeiska kommissionens informationsida om initivet Green City Accord är på engelska men på sidan kan man ladda ner en broschyr på svenska.