Stadsstyrelsen ändrade grunderna för beviljande av hissunderstöd

Uutta Helsinkiä
22.6.2021
Stadsstyrelsen upphävde sitt beslut om hissunderstöd från 2000 och fastställde nya grunder vid sitt sammanträde 21.6. Stadsstyrelsen beslutade återremittera bildandet av en nationalstadspark för ny beredning.

Stadsstyrelsen upphävde sitt beslut om hissunderstöd från 2000 och fastställde nya grunder vid sitt sammanträde 21.6. Helsingfors stads hissunderstöd beviljas för byggande av hissar som eftermontering i befintliga flervåningshus utan hiss.

Helsingfors stads hissunderstöd riktas i första hand till stadsförnyelseområden och dyrortsområdet 4. Under programperioden för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 är stadsförnyelseområdena Malmgård-Gamlas, Malm och Mellungsby, varav Mellungsby ligger i dyrortsområde 4 och Malmgård-Gamlas och Malm i dyrortsområde 3. För andra områden beviljas hissunderstöd vid särskilt bestämda tidpunkter, om det finns kvar av det årliga understödsanslaget efter att understöden till stadsförnyelseområdena och dyrortsområde 4 har beviljats.

Genom att rikta hissunderstöd är det möjligt att stöda utvecklingen av områden och främja inledandet av projekt för byggande av eftermonterade hissar.

Nationalstadspark återremitterad för ny beredning

Stadsstyrelsen beslutade återremittera bildandet av en nationalstadspark för ny beredning. Stadsstyrelsen beslutade att staden börjar bereda bildandet av en nationalstadspark utifrån den kärna som de mest uppenbara områdena, Centralparken och Tomtbacka, bildar.

Utredningen om bildandet av en nationalstadspark inleddes våren 2017 utifrån en fullmäktigemotion. Målet för nationalstadsparkerna är att bevara den finländska stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som omfattande, enhetliga helheter.

Foto: Simo Karisalo