Överskridningarna i projektplanen för Kronbroarna till stadsfullmäktige

Kronbergsstranden
18.8.2021
Stadsstyrelsen föreslår att den del av projektet Kronbroarna som gäller spårvägen ska indelas i faser och att maximipriset för spårvägen i projektplanen ska höjas.

Stadsstyrelsen föreslår att den del av projektet Kronbroarna som gäller spårvägen ska indelas i faser och att maximipriset för spårvägen i projektplanen ska höjas.

Enligt förslaget byggs i första fasen spårvägsförbindelsen från Degerövägen på Degerö till Hagnäs, i fråga om vilken projektets totala kostnadskalkyl är 326 miljoner euro i kostnadsnivån december 2020.

Ytterligare föreslår stadsstyrelsen att planeringen och beredningen av förverkligandet av spårvägsförbindelsen från Hagnäs till Helsingfors centralstation fortsätter och kostnadskalkylen för avsnittet tas separat upp för beslut.

Istället beslöt stadsstyrelsen att återremittera förslagets tredje punkt för ny beredning, så att förslaget kompletteras med utredningar om de noggrannare kostnaderna för förverkligandet av Uppbyslingan och en uppskattning av ändamålsenligheten i att förverkliga den i samband med det övriga byggandet inom projektet. Förslaget bör även innehålla en bedömning om hur mycket förbindelsen till Uppby kostar om den förverkligas senare som ett separat projekt.

Stadsstyrelsen beslutade även att föreslå fullmäktige att vissa anslag i 2021 års budget överskrids med anledning av projekt förknippade med projektet Kronbroarna. Överskridningarna gäller bl.a. grundberedning och ibruktagande av områden.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Illustration: Projektet Kronbroarna Helsingfors stad och WSP