Helsingfors stadsstyrelse föreslår att Björkholmens detaljplaneändring godkänns

Björkholmen
2.9.2021
Vid sitt sammanträde 30.8 beslutade stadsstyrelsen att fullmäktige ska godkänna detaljplanelösningen för Björkholmen på Drumsö. Stadsstyrelsen utnämnde även direktionerna för stadens fyra affärsverk.

Vid sitt sammanträde 30.8 beslutade stadsstyrelsen att fullmäktige ska godkänna detaljplanelösningen för Björkholmen på Drumsö. Stadsstyrelsen utnämnde även direktionerna för stadens fyra affärsverk.

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner detaljplanen och detaljplaneändringen för Björkholmen på Drumsö.

Detaljplanelösningen omfattar markområdet på Björkholmen, det omgivande havsområdet, en del av Västerleden och landbankar öster och väster om Björkholmen. Till området hör dessutom vägrenen mellan Västerleden och kvartersområdena ända till Enåsbron.

Målet är att ett nytt bostads- och arbetsplatsområde byggs kring metrostationen på Björkholmen. Invånarantalet ökar med ca 5 000 och arbetsplatserna med ca 3 000–4 000.

Stadsstyrelsen utnämnde affärsverkens direktioner samt kommittéer och råd

Stadsstyrelsen valde direktionsmedlemmar för stadens affärsverk, d.v.s. Stara, Servicecentralen Helsingfors, Ekonomiförvaltningstjänsten och Företagshälsan Helsingfors, för den två år långa mandatperioden.

Stadsstyrelsen utnämnde även tvåspråkighetskommittén, likabehandlingskommittén och jämställdhetskommittén samt äldrerådet och handikapprådet.