Helsingfors Generalplan 2016 kompletteras med fyra delgeneralplaner

Uutta Helsinkiä
1.2.2022
Generalplanen 2016 styr planeringen av markanvändningen och trafiken i Helsingfors. Helsingfors utvecklas som en nätverkstad för spårtrafik och stadskärnan utvidgas. Betydande ny markanvändning planeras i omgivningen av motorvägsartade områden samt i stationsområden, spårtrafikens knutpunkter och i både spårtrafikens befintliga och framtida betydande hållplatsers omgivning. Av ny bostadsbyggnation är till och med 45 procent kompletteringsbyggande i de redan befintliga bostadsområdena.

Generalplanen 2016 styr planeringen av markanvändningen och trafiken i Helsingfors. Helsingfors utvecklas som en nätverkstad för spårtrafik och stadskärnan utvidgas. Betydande ny markanvändning planeras i omgivningen av motorvägsartade områden samt i stationsområden, spårtrafikens knutpunkter och i både spårtrafikens befintliga och framtida betydande hållplatsers omgivning. Av ny bostadsbyggnation är till och med 45 procent kompletteringsbyggande i de redan befintliga bostadsområdena.

Delgeneralplanerna kompletterar generalplanen. Man börjar förbereda delgeneralplanerna för Västerledens omgivning, området Viksstranden–Lahtisleden, Östersundom och Vårdö.

Med delgeneralplanen anvisas områdets centrala samhällsstruktur och där koncentrerar man sig på saker som är viktiga för stadsstrukturen, såsom boendet, placeringen av arbetsplatser och tjänster, trafikförbindelserna samt rekreationsnätverket och det gröna nätverket. Delgeneralplanen styr områdets framtida och mer exakta detaljplanläggning.

Stadskärnan utvidgas mot Västerleden

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt en del av planmarkeringarna längs Västerleden i Generalplanen 2016, bland annat markeringen Stadsboulevard. Planen möjliggör dock urbant byggande på båda sidorna av den upphävda remsan i Drumsö. Delgeneralplanen gäller Västerleden och dess näromgivning på Björkholmen, Drumsö och Sundholmen. Delgeneralplanen utarbetas åren 2022–2025.

Planläggningens mål är att minska den trafikledsaktiga trafikmiljöns negativa konsekvenser för bebyggelsen samt utreda utvecklingsmöjligheterna för stadsstrukturen längs Västerleden på Drumsö och Sundholmen. Målen är bland annat att lösa markanvändningen och trafiken i området, utvidga stadskärnan, möjliggöra den mångsidiga bostadsproduktionen i enlighet med genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet), göra områdets servicestruktur mångsidigare, samt skapa goda placeringsmöjligheter för näringslivet och arbetsplatser och förutsättningar för ett högklassigt och trivsamt stadsrum.

I samband med beredningen av planen bedöms konsekvenserna av genomförandet av planen på bland annat invånarnas levnadsförhållanden, livsmiljön, stadsbilden, naturen, rekreation, landskapet, kulturarvet och trafiken samt den nya stadsstrukturens och eventuella havsfyllningars konsekvenser på bland annat klimatet och anpassningen till klimatförändringen. Den hamntunnel som byggs från Västra hamnen till Västerleden påverkar planeringen av markanvändningen på Sundholmen.

Delgeneralplan för Viksstranden–Lahtisleden förenar Arabiastranden med Vik

Snabbspårvägen till Vik och Malm, Viima, utgör stommen i kollektivtrafiken. Med delgeneralplanen säkerställer man förutsättningarna för genomförandet av Viima och en smidig trafik, och man möjliggör nybyggnation i dess influensområde. Snabbspårvägen Viima uppskattas bli färdig på 2030-talet. Man säkerställer Lahtisledens funktionalitet som är viktig för den nationella kollektiv- och godstrafiken.

Gammelstadsvikens Naturaområde är en viktig utgångspunkt för planeringen och dess naturvärden säkerställs även i förhållandena med ökad markanvändning och konsumtion. Det gröna nätverket är en av områdets attraktionsfaktorer.

Centralt i Östersundom är spårtrafikförbindelsen och förstärkningen av det gröna nätverket

Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma generalplan för Östersundom upphävdes i maj 2021, och planeringen av området fortsätter med delgeneralplanläggning. Planområdet för delgeneralplanen för Östersundom är hela Östersundoms stordistrikt samt en del av delområdet Svarta backen.

Målen med delgeneralplanen är att förbereda Helsingfors befolkningstillväxt, styra tillväxten på ett hållbart sätt, öka det mångsidiga bostadsutbudet, erbjuda byggplatser för småhus och att balansera huvudstadsregionens regionstruktur österut.

De viktigaste ärendena som ska avgöras i delgeneralplanen för Östersundom är spårtrafikförbindelsen, härmed sammanhängande markanvändning och förstärkningen av det gröna nätverket. En väsentlig utgångspunkt för planeringen av området är Natura 2000-områdena och naturskyddsområdena, som är belägna i området, samt att säkerställa de viktiga ekologiska förbindelserna.

I Östersundom pågår samtidigt småskalig detaljplanläggning i den norra delen av Björnsö och i Landbo samt planläggningsprogram för de befintliga småhusområdena i Östersundom, med vilken kompletteringsbyggande i de befintliga småhusområdena möjliggörs.

Vårdö anvisas för rekreationsbruk

I enlighet med Helsingfors stadsstrategi för åren 2021–2025 anvisas Vårdö för rekreationsbruk.

Ön utvecklas som ett aktivt rekreationsområde som en del av östra Helsingfors kulturpark. Målet är att det rekreationsbruk som planeras i området ska vara lämpligt för områdets naturvärden. Hela ön är en del av östra Helsingfors havsnära kulturpark och områdets skogar en del av Helsingfors skogsnätverk.

Skyddandet av det nationellt värdefulla villaområdet främjas. På Vårdö görs det möjligt att utveckla rekreations-, semester- och turisttjänster. Tillgängligheten av öns tjänster tryggas och de befintliga rekreationsrutterna beaktas i planen. Målet är att skydda naturobjekten.

Under planeringen hörs invånare och intressentgrupper

Om upprättandet av delgeneralplaner och möjligheterna till deltagande meddelas under hela planprocessen. De viktigaste förfarandena för deltagande är de lagstadgade framläggandena, förhandlingarna med myndigheter och intressentgrupper, presentations- och diskussionsmötena samt fritt formulerad diskussion med beredarna. Närmare anvisningar om möjligheterna till deltagande och tidtabellen för planering hittar du på webbplatsen Nytt i Helsingfors.