Trädfällning i omgivningen av Malms tidigare flygplats

Malm
21.2.2022
I omgivningen av Malms tidigare flygplats fälls träd i mars. Trädfällningen förknippas med förflyttning av naturgasledningens stamlinje och med byggande av norra körförbindelse som betjänar tillfällig användning av området. Samtidigt utgör de den första fasen mot nya bostadsområden eftersom arbetena möjliggör byggandet av kommande bostadsområden.

I omgivningen av Malms tidigare flygplats fälls träd i mars. Trädfällningen förknippas med förflyttning av naturgasledningens stamlinje och med byggande av norra körförbindelse som betjänar tillfällig användning av området. Samtidigt utgör de den första fasen mot nya bostadsområden eftersom arbetena möjliggör byggandet av kommande bostadsområden.

Med rött avgränsat trädfällningsområdet enligt tillståndet för miljöåtgärder. Med violett trädfällningsområdet öster om Tullbergsvägen.

I omgivningen av Malms tidigare flygplats fälls träd från och med den 7 mars 2022 i områdena som markerats på kartan i Smedbacksparken samt i området på 6 750 kvadratmeter i östra sidan av Tullbergsvägen.

Dessutom fälls träd vid den norra körförbindelsen i rutten mellan den nuvarande rullbanan och i utkanten av Storskogsvägen i de områden som markerats med rött på kartan. Trädbeståndet har bevarats lågt på grund av landningszon för flygplan på området.

Arbetsområdet för den norra körförbindelsen ligger mellan rullbanan och Storskogsvägen. Områdena med träd som ska fällas har markerats med rött.

Träd fälls huvudsakligen kl. 7–15.30. Arbetet orsakar tillfälligt buller. Trädfällningen tar uppskattningsvis tre dagar, det vill säga den upphör enligt bedömningen den 9 mars 2022. Syftet är att fälla träden utanför fåglarnas häckningstid.

Träd fälls på grund av flyttning av naturgasledningen

Trädfällningen förknippas med förflyttning av naturgasledningen på området och med byggande av norra körförbindelse som betjänar tillfällig användning av området. Naturgasledningen måste flyttas i vägen för kommande gator och kvartersområden så att de första nya bostadsområdena i Nallebranten och Flygplatskvarteren kan byggas.

Enligt naturgasförordningen ska ledningen ha tillräckligt avstånd till byggnaderna. Byggandet av gator och byggnader inleds när detaljplanerna bekräftas.

Trädfällningen inleder de förberedande arbetena för förflyttning av naturgasledningen. Träd måste fällas eftersom ledningens nya utstakning går delvis i ett trädbevuxet område. Ledningens utstakning påverkas bland annat av gasledningens nuvarande utstakning, byggnaderna i närheten samt kommunaltekniken under Tullbergsvägen.

Även byggarbeten som förknippas med förflyttningen av ledning ska inledas under våren 2022, se entreprenadområdet för överföring av ledningen på kartan. I den första fasen genomförs grundförstärkningsarbeten som krävs av den nya naturgasledningen i en sträcka på två kilometer. Grävarbeten och montering av den nya ledningen görs senare i en separat entreprenad. Till slut återställs området i sin nuvarande form. Den egentliga ledningslinjen förblir som en trädlös zon även i slutet.

Områden som är viktiga för flygekorren bevaras

Staden har fått ett tillstånd för miljöåtgärder för trädfällning i vägen för den nya naturgasledningen och träd fälls inte i onödan. Trädbeståndet öster om området har bevarats lågt regelbundet på grund av tidigare flygverksamhet på området. Nu fälls även fullvuxna träd och man är också tvungen att fälla träd i omgivningen av Tullbergsvägen som utgör utkanten av flygekorrens kärnområde.

Områden som är viktiga för flygekorren bevaras. De träd som fälls är inte flygekorrens bo- eller rastträd. Enligt naturvårdslagen får flygekorrens föröknings- och rastplatser inte förstöras eller försvagas.

Tidigare flygplatsområde i omfattande tillfällig användning

Det tidigare flygplatsområdet i Malm är stadens viktigaste nya område för bostadsbyggande, dit man bygger cirka 13 500 nya bostäder. Byggandet tar sammanlagt cirka 25–30 år. Stadens mål är att området används aktivt innan och under byggandet av bostadshus.

Det tidigare flygplatsområdet öppnades för stadsbornas rekreationsanvändning i början av februari 2022. Området betjänar stadsbor i mångsidig rekreationsanvändning: där kan man gå till fots, springa, cykla, åka skridsko och skidor, flyga med drake och spela bollspel.

Bevarandet av områdets värdefulla friluftsled är viktigt och därför vill staden möjliggöra ersättande rutter under byggandet. Dessutom bygger man nya friluftsleder i framtiden.

Förutom rekreationsanvändning betjänar den tidigare flygplatsen studerande, eftersom yrkes- och vuxenutbildningsinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos (Stadin AO) servicelokaler för logistikbranschen samt plats för övningskörning kommer till området. Även räddningsverket fortsätter sin verksamhet på Malms räddningsstation och använder dagligen färdvägar genom flygplatsen under utryckning.

Mer information om byggandet av Malms tidigare flygplatsområde