Till området nära Västerkullavägen och Österleden i Mellungsby planeras höghuskvarter och Dikesparken utvecklas

Uutta Helsinkiä
9.5.2022
Till Västerkullavägens södra del, området i närheten av Västerkullavägen och Österleden, planeras höghuskvarter för 2 000 nya invånare och en park. Projektets utgångpunkter presenteras kort på det digitala mötet Nytt i östra Helsingfors den 11 maj. Alternativa markanvändningsskisser förbereds för att läggas fram till påseende. Planerna kan kommenteras i webbenkäten på tjänsten Kerrokantasi fram till den 30 maj.

Till Västerkullavägens södra del, området i närheten av Västerkullavägen och Österleden, planeras höghuskvarter för 2 000 nya invånare och en park. Projektets utgångpunkter presenteras kort på det digitala mötet Nytt i östra Helsingfors den 11 maj. Alternativa markanvändningsskisser förbereds för att läggas fram till påseende. Planerna kan kommenteras i webbenkäten på tjänsten Kerrokantasi (på finska) fram till den 30 maj.

Detaljplaneändringen gäller området runt Dymlingsvägen, som ligger på norra sidan av Västerkullavägens södra del, och Dikesparken, som ligger söder om Västerkullavägen. Planeringsområdet gränsar på östra sidan till Österleden, vars omgivning utvecklas som en stadsbulevard.

Målet är att planera ett nytt bostadsområde för 2 000 invånare på en trafikmässigt central plats. I framtiden kan snabbspårvägen finnas nära områden, om den nuvarande Jokern 2-bussförbindelsen blir en spårväg. Spårförbindelsen till Östersundom förbereds på lång sikt.

Programmet för deltagande och bedömning samt planeringsmaterialet kan ses på hel.fi/suunnitelmat 9 maj–2 juni 2022.

Dikesparken utvecklas som grön- och rekreationsområde

Dikesparken som är belägen söder om Västerkullavägen utvecklas som ett grön- och rekreationsområde. Förhållandena för öringen i Mellungsbybäcken som rinner genom parken kommer att förbättras. I Dikesparkens södra del undersöks möjligheterna att flytta bäcken antingen mot sydväst från kanten av Västerkullavägen, närmare småhusområdet, eller till norra sidan av Västerkullavägen i linje med kraftledningen. Då skulle man kunna placera nytt bostadsbyggande längs Västerkullavägen och området vid bäcken skulle fungera som ett rekreationsområde för bostadskvarteren. Dikesparkens norra del bevaras som ett rekreationsområde. I samband med planläggningsarbetet undersöks potentialen hos gröna tak, gatumiljön och ängar i byggda grönområden.

Delta i planeringen – kommentera planerna på internet och kom med på mötet Nytt i östra Helsingfors den 11 maj 2022

Invånarna kan bekanta sig med de alternativa planerna och kommentera dem på internet i enkäten på tjänsten Kerrokantasi fram till den 30 maj 2022. Enkäten finns på kerrokantasi.hel.fi (på finska).

Målen och tidplanen för planeringsprinciperna presenteras kortfattat onsdagen den 11 maj 2022 i samband med mötet Nytt i Östra Helsingfors. Mötet hålls digitalt och börjar klockan 17.00. Programmet och länken till mötet finns på hel.fi/asukastilaisuudet.