Staden planerar upprustning av gårdsmiljön i Stansvik herrgård

Kronbergsstranden
10.5.2022
Helsingfors stad utarbetar en skötsel- och utvecklingsplan för Stansviks herrgårdspark. Åtgärderna syftar till att utveckla växtligheten och delvis återställa den historiska herrgårdsmiljön. Planutkasten är nu tillgängliga för kommentarer på tjänsten Säg din åsikt fram till den 30 maj 2022. Frågan diskuteras under invånarmötet som hålls på nätet onsdagen den 18 maj 2022.

Helsingfors stad utarbetar en skötsel- och utvecklingsplan för Stansviks herrgårdspark. Åtgärderna syftar till att utveckla växtligheten och delvis återställa den historiska herrgårdsmiljön. Planutkasten är nu tillgängliga för kommentarer på tjänsten Säg din åsikt fram till den 30 maj 2022. Frågan diskuteras under invånarmötet som hålls på nätet onsdagen den 18 maj 2022.

Stansviks rekreationsområden i Kronbergsstranden ligger i Stansvik herrgårds omgivningar. Herrgårdsmiljön, där de äldsta byggnaderna och trädgårdarna härstammar från 1800-talet, är betydande även på nationell nivå.  Utgångspunkten för områdets skötsel- och utvecklingsplanering är att delvis återställa den kulturhistoriska miljön, bevara den biologiska mångfalden och förebygga slitage av naturen.

Området som omger herrgården bevaras som grönområde med skog, park, trädgård, sommarstugeområde och andra rekreationstjänster, såsom kolonilotter. Stansviksudden ska fredas som naturskyddsområde. Det finns inga planer på att bygga bostäder i området, till skillnad från det närliggande detaljplaneområdet Stansviksberget, vars plan för närvarande ses över.

Skötsel- och utvecklingsplanen kompletterar den tidigare godkända parkplanen och de ledarbeten som följer den. Staden har planerat nya gång- och cykelleder och parkeringsmöjligheter i Stansviks herrgårdspark och rekreationsområde för att säkerställa hållbar rörlighet i området även i framtiden. Tidplanen för anläggningen av dessa är för närvarande osäker, eftersom ett klagomål som gjorts i ärendet fortfarande behandlas.

Skötsel- och utvecklingsplanen fastställer exakt vilka naturvårdsarbeten som utförs i terrängen med utgångspunkt i den tidigare godkända parkplanen. Planer för ombyggnad av herrgårdens gårdsområde upprättas senare.

I planen fastställs exakta åtgärder för hela rekreationsområdet. I de mest centrala parkområdena vid herrgården och på de halvöppna ängarna avlägsnas träd för att bevara kulturhistoriskt värdefulla landskap och traditionella biotoper. På klippiga skogsområden, vassruggar och stränder tillämpas i regel småskalig skötsel.

Stansviks natur är mångsidig och i området lever sällsynta och utrotningshotade arter. Ett av de viktigaste målen i skötsel- och utvecklingsplanen är att bevara den biologiska mångfalden. De flesta skogarna i Stansviks rekreations- och herrgårdsområde och i andra naturområden kommer att förbli oförändrade.

Synpunkter på planerna kan lämnas i enkäten Säg din åsikt eller genom att delta i invånarmötet på nätet

Utkasten till Stansviks skötsel- och utvecklingsplan presenteras under invånarmötet som hålls på nätet onsdagen den 18 maj 2022 kl. 17.00–18.30. Under mötet får vi också höra om ett liknande projekt i Turholms herrgårdspark. Det finns möjlighet att ställa frågor till planerarna. Programmet och länken till mötet finns på  www.hel.fi/asukastilaisuudet

Du kan lämna dina synpunkter om planerna på tjänsten Säg din åsikt 10–30 maj 2022.

Vanliga frågor om Stansviks rekreationsområde