En delgeneralplan utarbetas för Vårdö – alternativen för rekreationsbruk kan kommenteras

Uutta Helsinkiä
11.5.2022
För Vårdö utarbetas en delgeneralplan som möjliggör utvecklingen av områdets rekreationsbruk. Ön utvecklas som aktivt rekreationsområde som en del av östra Helsingfors kulturpark. Som stöd för planeringen har man utarbetat fem olika utkast till öns rekreationsbruk som kan kommenteras på tjänsten Säg din åsikt fram till den 1 juni.

För Vårdö utarbetas en delgeneralplan som möjliggör utvecklingen av områdets rekreationsbruk. Ön utvecklas som aktivt rekreationsområde som en del av östra Helsingfors kulturpark. Som stöd för planeringen har man utarbetat fem olika utkast till öns rekreationsbruk som kan kommenteras på tjänsten Säg din åsikt fram till den 1 juni. 

Vårdö anvisas för rekreationsbruk

Vårdö anvisas i enlighet med Helsingfors stadsstrategi för 2021–2025 för rekreationsbruk. För området utarbetas en översiktlig delgeneralplan med områdesreserveringar.

Målet är att det rekreationsbruk som planeras i området ska vara lämpligt för områdets naturvärden. Samtidigt beaktas områdets kultur- och naturvärden och bevarandet av dem främjas. Området utvecklas även som turistmål som en del av det maritima Helsingfors.

Delgeneralplanen förbereds så att stadsfullmäktige har en chans att fatta beslut om den under denna fullmäktigeperiod.

Delgeneralplanen är översiktlig. Efter delgeneralplanen utarbetas en detaljplan som mer detaljerat kan styra rekreationsbruket och användningen och utvecklingen av villaområden och byggnader som skyddas. Nya bostadsområden kommer inte att anvisas på ön. Planen beaktar också öns tillgänglighet med vattentrafik eller broalternativ. Dessutom avgörs villornas skyddsbehov samt bevarandet av den värdefulla naturen.

I vilken riktning ska Vårdös rekreationsbruk styras med planen?

Till rekreationsbruket av ön har man utarbetat fem olika utkast. Alternativen skiljer sig närmast vad gäller öns tillgänglighet, det vill säga om man förbereder för broalternativ eller om man även i fortsättningen tar sig vattenledes till ön. 

I alternativen har man dessutom funderat på styrningen av trafiken till ön, tjänster, användningen av de värdefulla villorna och deras förutsättningar för bevarande samt naturskyddsbehoven. 

Planalternativen kan kommenteras fram till den 1 juni på tjänsten Säg din åsikt på https://kerrokantasi.hel.fi/