Utstakningen av Norra banan går längs järnvägen från Kottby till gränsen mot Vanda – berätta din åsikt om planen

Malm
12.5.2022
Staden utarbetar för närvarande en utredningsplan för huvudcykelleden längs järnvägen mellan Kottby och gränsen mot Vanda, för sammanlagt cirka nio kilometer. Man strävar efter att göra Norra banan till en smidig och högklassig huvudcykelled. Utstakningsalternativet har nu bestämts och stadsinvånarna uppmuntras berätta sina åsikter om planeringslösningarna. Ta del av utkastet till utredningsplanen och ge feedback på det på webbtjänsten Säg din åsikt före den 22 maj.

Staden utarbetar för närvarande en utredningsplan för huvudcykelleden längs järnvägen mellan Kottby och gränsen mot Vanda, för sammanlagt cirka nio kilometer. Man strävar efter att göra Norra banan till en smidig och högklassig huvudcykelled. Utstakningsalternativet har nu bestämts och stadsinvånarna uppmuntras berätta sina åsikter om planeringslösningarna. Ta del av utkastet till utredningsplanen och ge feedback på det på webbtjänsten Säg din åsikt (på finska) före den 22 maj.

Helsingfors planerar att bygga ett nätverk av högklassiga cykelvägar, banor, som täcker hela staden. Banorna möjliggör en snabb och direkt cykeltrafik med jämn hastighet. Norra banan är en del av cykelbanenätet som byggs och den utgör en direkt förbindelse mellan Kottby och gränsen mot Vanda. Den går öster om järnvägen och förenar Åggelby, Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad.

I utredningsplanen som för närvarande utarbetas upprättas utgångspunkter för närmare planering: utstakningen och planeringslösningarna för Norra banan fastställs och deras genomförandekostnader bedöms. Dessutom bedömer man projektets effekter på trafiken enligt färdsätt, miljön och utsläppen.

För fortsatt planering valdes det utstakningsalternativ som går närmast järnvägen

När man utarbetade utredningsplanen granskade man först olika ruttalternativ för Norra banan. Utifrån granskningar och feedbacken från stadsinvånare valdes för fortsatt planering utstakningen som går hela vägen från Kottby till gränsen mot Vanda längs järnvägen. Utstakningen som går längs järnvägen stöder bäst de mål som satts upp för banan om ruttens rakhet och jämnhet samt nätverkets kontinuitet och åtkomlighet. Dessutom minimerar utstakningen som går längs järnvägen korsningar med övrig trafik, vilket förbättrar trafiksäkerheten och cykeltrafikens smidighet.

Utstakningen som anges i utredningsplanen går på många ställen längs den nuvarande cykelvägen som går längs järnvägen. Helt nya utstakningar finns i Himmelsberget, Bocksbacka vid Ring I och i Mosabacka. Cykelleden i Malm flyttas längs hela Malmbågen till andra sidan av körvägen invid järnvägen. Den nya utstakningen i Mosabacka går från södra delen av Ormbunksvägen till järnvägen, och fortsätter längs järnvägen till Mosabacka station genom att gå under Fallkullavägen och över underfarten vid Mosabacka station. Dessutom avskiljs banans cykeltrafik vid Parkstad station från trafiken i underfarten vid stationen till ett eget plan.

Ett avsnitt av Norra banan har planerats bli cykelgata där bilarna måste hålla samma hastighet som cykeltrafiken. Avsnitten med cykelgata ligger i Lerstrand och Parkstad. Dessutom har tre nya broar föreslagits till utstakningen, och förnyande och utvidgande av nuvarande broar så att de lämpar sig bättre för bantrafikens behov. De planerade nya broplatserna är vid Vanda å, Ring I och Mosabacka station.

Planeringens framskridande och deltagande

Du kan ta del av mer detaljerade planer och illustrationer på tjänsten Säg din åsikt (på finska) där stadsinvånarna uppmuntras berätta sina åsikter om utkastet till utredningsplanen. Enkäten är öppen fram till den 22 maj 2022.

Utarbetandet av utredningsplanen för Norra banan är på slutrakan och utredningsplanen ska bli färdig våren 2022. Norra banan förverkligas i delar och dess byggande kan börja efter genomförandeplaneringen från 2023. Tidsschemat för färdigställandet av hela förbindelsen säkerställs i den närmare planeringen.