I Beckfabrikens kvarter planeras fler bostäder, kontor och snabbspårväg

Malm
17.5.2022
Det planeras nya bostäder i Beckfabrikens kvarter i Malm samt kompletteringsbyggande och utveckling av områdets befintliga tomter för bostäder och småindustri. Planutkastet presenteras på invånarmötet på webben den 24 maj 2022.

Det planeras nya bostäder i Beckfabrikens kvarter i Malm samt kompletteringsbyggande och utveckling av områdets befintliga tomter för bostäder och småindustri.

presenteras på invånarmötet på webben den 24 maj 2022.

Beckfabrikens kvarter, som är beläget mellan Nedre Malm, Malms centrum och Malms flygplats, planeras bli ett tätt bebyggt område med varierande funktioner och nära till kollektivtrafik.

Syftet med det framlagda planutkastet är ett mångsidigt bostadsområde med tjänster och service och arbetsplatser som kompletterar den nuvarande stadsstrukturen och där det är möjligt att utveckla kollektivtrafiken. Den trivsamma och högklassiga miljön erbjuder mångsidiga bostäder för olika livssituationer. De befintliga bostadstomterna kommer att utvecklas parallellt med tomterna för småindustri. Snabbspårvägslinjen Vik-Malm, som ska gå genom området, och placeringen av hållplatsen avgörs i detaljplanen.

Beckfabrikens kvarter ska genomgå storskaligt kompletteringsbyggande – områdets våningsyta fördubblas till cirka 138 000 kvadratmeter. Kompletteringsbyggandet är främst bostadsbyggande. Det byggs nya bostäder för cirka 1 700 invånare. I området byggs cirka 4 500 våningskvadratmeter nya lokaler, och cirka 14 000 våningskvadratmeter lokaler för småindustri blir kvar på området.

Ett planförslag utarbetas hösten 2022 utifrån feedbacken på planutkastet, och planförslaget går vidare till beslutsfattande i slutet av 2022.

De nya bostäderna i Beckfabrikens kvarter byggs intill befintliga trafikförbindelser och tjänster

Planområdet och dess omgivningar består av bostadsområden byggda vid olika tidpunkter och som är utspridda kring småindustriområdet Ormusåkern. För närvarande finns det ett stadsbildmässigt ostrukturerat område kring Orrmossevägen som domineras av biltrafik, stora parkeringsplatser och obebyggda tomter. I och med kompletteringsbyggandet kommer de olika bostadskvarteren i området att sammankopplas på ett naturligt sätt och bilda en stadsmiljö av hög kvalitet. Som områdets centrala stadsrum planeras bli den öppna platsen Vanhanradanaukio, där områdets tjänster och service och hållplatser för kollektivtrafiken placeras. Utrymmet runt den öppna platsen reserveras för två dagligvarubutiker och mindre lokaler för tjänster och service på markplan i bostadshusen.

Kompletteringsbyggande ska utföras vid de nuvarande bostadskvarteren söder och väster om Orrmossevägen. De obebyggda tomterna i Ormusåkern mellan Orrmossevägen och Beckfabriksgatan planläggs på nytt. Utöver kompletteringsbyggandet av de befintliga tomterna planeras nya bostadskvarter öster om de befintliga småindustritomterna intill parkområdet kring Stickelbackabäcken.

Bostadsbyggande planeras på tomten intill Pehrspark, där daghemsbyggnaden har rivits. En del av daghemmets tomt ansluts till Pehrspark, vilket gör den till ett större sammanhängande parkområde. Parkeringen i området samlas främst i parkeringsanläggningar.

Användningen av tomterna avsedda för småindustri i planeringsområdet kan fortsätta, eller så kan man undersöka att i större utsträckning än i nuläget placera olika tjänster och service på tomterna.

I detaljplanen för Beckfabrikens kvarter har det planerats bättre kollektivtrafikförbindelser för både framtida och nuvarande invånare i Malm. I planen finns snabbspårvägslinjen Vik-Malm, som ska gå genom området mellan Filpusvägen och Beckfabriksgatan. Även platsen för hållplatsen har fastställts. Målet är att området kring kollektivtrafikens hållplatser och den öppna platsen Vanhanradanaukio ska var trivsamt och ha omfattande tjänster och service.

Den så kallade Viima-snabbspårvägen befinner sig för närvarande i den allmänna planeringsfasen och det har ännu inte fattats något beslut om dess genomförande. I planeringen har man dock tagit hänsyn till snabbspårvägen och till en fungerande kollektivtrafik även om spårvägen inte är färdigställd än.

Området kring Stickelbackabäcken förblir ett parkområde. Parkområdet hör till stor del till Söndagsparcellernas planområde, men planeringen av den sker i samarbete. I planeringen har området kring Stickelbackabäcken identifierats som det viktigaste grönområdet i Malms område. Utgångspunkten för planeringen är att förbättra parkens natur-, landskaps- och rekreationsvärden. Trädbeståndet längs bäcken utvecklas som rutter för flygekorrar.

Planen diskuteras på invånarmötet på webben den 24 maj

Planutkastet för Beckfabrikens kvarter presenteras på invånarmötet på webben tisdagen den 24 maj kl. 17–18. Du behöver inte ladda ned Teams-programmet på din enhet, utan du kan ansluta dig till mötet via webbläsaren genom att i adressfältet skriva bit.ly/pikitehtaankorttelit. Mötet spelas in och kan ses i två veckor på Youtube-kanalen för Helsingfors stadsmiljö.

Malm är ett av Helsingfors tre stadsförnyelseområden. Beckfabrikens kvarter stöder för sin del målen för stadsförnyelse genom att skapa ny livskraft i gamla bostadsområden och genom att satsa på renovering av befintliga områden och uppförande av nya.

Bild: Voima Graphics Oy