De alternativa planerna för Savolaxgatans omgivning är nu öppna för kommentarer

Centrum
1.6.2022
På båda sidorna av Savolaxgatan i Alphyddan eftersträvas innerstadsliknande områden som domineras av lokaler. Till det nuvarande bostadsområdet i Alphyddan planeras fler bostäder. För Savolaxgatan har det utarbetats tre preliminära referensplaner, och invånarna ombeds att lämna sina åsikter om dessa i tjänsten Säg din åsikt senast den 21 juni. Planerna diskuteras under en terrängpromenad på Savolaxgatan den 13 juni 2022.

På båda sidorna av Savolaxgatan i Alphyddan eftersträvas innerstadsliknande områden som domineras av lokaler. Till det nuvarande bostadsområdet i Alphyddan planeras fler bostäder. För Savolaxgatan har det utarbetats tre preliminära referensplaner, och invånarna ombeds att lämna sina åsikter om dessa i tjänsten Säg din åsikt senast den 21 juni. Planerna diskuteras under en terrängpromenad på Savolaxgatan den 13 juni 2022.

Savolaxgatan utvecklas till ett trivsamt gatuutrymme genom att göra den nuvarande fyrfiliga leden för genomfartstrafiken smalare och anlägga  fler gång- och cykelförbindelser. Den viktiga grönförbindelsen mitt i området bevaras och parkområdena förbättras för vistelse och trevnad. Berghällarna och de kala topparna  som är viktiga för landskapet och stadsbilden bevaras.

Staden har beviljat NCC Property Development Oy en utvecklingsreservering för Savolaxgatans område  som gäller fram till slutet av 2022. Preliminärt planeras till området cirka 160 000 kvadratmeter våningsyta kontors-, hotell-, affärs-, hybrid-, utbildnings- och bostadsbyggnader, varav man preliminärt avser avsätta cirka 45 000 kvadratmeter våningsyta för kontorsbyggande till reserveringstagaren.

"Ytan som avses byggas  är lika stor i alla alternativen som presenterats, det vill säga totalt cirka 140 000 kvadratmeter våningsyta, varav cirka 120 000 kvadratmeter våningsyta kontorslokaler och resten bostäder. Också förläggning av en underjordisk allmän parkeringsanläggning i området planeras", säger Heikki Alén från NCC Property Development Oy.

I planeringsområdet finns för närvarande två läroanstaltsbyggnader och den privatägda kontorsbyggnaden Helsingin Alppitalo Oy. Fastighetsaktiebolaget som äger Alppitalo har ansökt om en planändring för sin tomt, med målet att riva den befintliga kontorsbyggnaden och ersätta den med ett nytt bostadskvarter.

Stadens mål är att planera området som en helhet, vilket är anledningen till att det område som ingår i utvecklingsreserveringen och Alppitalos tomt inkluderas i samma detaljplaneändring. Savolaxgatans referensplaner har utarbetats av JKMM Arkkitehdit Oy tillsammans med staden och NCC. Newil & Bau utvecklar bostadshusen i Alppitalo och ritningarna för dessa har utarbetats av Arkkitehtitoimisto ALA Oy.

Du kan delta i planeringen av Savolaxgatan genom att svara på enkäten och delta på terrängpromenaden

Savolaxgatans plan för deltagande och bedömning är för närvarande tillgänglig till och med den 21 juni 2022 på hel.fi/planer. De preliminära referensplanerna kan ses på tjänsten Säg din åsikt.

Stadens invånare ombeds att lämna sina synpunkter på tre referensplaner – vad som är bra med alternativet och vad som fortfarande behöver förbättras. Vi vill också ha synpunkter på vad som bör beaktas i den fortsatta planeringen.

"Stadsborna har aktivt deltagit i planeringen av Savolaxgatan redan från början. De här referensplanerna består av utgångsdata och feedback från tidigare interaktioner. Det är värdefullt för oss att få lokal, erfarenhetsbaserad information från invånarna och aktörerna i området som stöd för planeringsarbetet", säger arkitektPaula Leiwo  från Helsingfors stad.

"Planeringsalternativen skiljer sig åt när det gäller lösningar och prioriteringar, särskilt beträffande bergs- och grönområdena. Inget av alternativen kommer dock att ligga till grund för den fortsatta planeringen som sådant. Genom att jämföra alternativen kan vi hitta den bästa lösningen för området som kombinerar olika delar av förslagen”, tillägger Leiwo.

Målen för planeringen presenteras under promenaden på Savolaxgatan den 13 juni kl. 17–18.30. Rundvandringen startar på av grundskolan Pasilan peruskoulus gårdsområde på Savolaxgatan 2.

Synpunkterna från webbenkäten och promenaden sammanfattas och används som hjälp i bedömningen av planalternativen och vidareutvecklingen av planen. Planförslaget presenteras för stadsmiljönämnden uppskattningsvis vårvintern 2023.

Bild: JKMM Arkkitehdit