Vid Märaholmskajen föreslås flytande höghus – feedbacken från stadsborna minskade reserveringsområdet

Busholmen
12.8.2022
Helsingfors stad föreslår att man vid Märaholmskajen i Gräsviken börjar planera ett flytande höghusområde. Området ska reserveras för Floating Flats Oy för planering av projektet. Stadsmiljönämnden behandlar ärendet vid sitt möte den 16 august 2022.

Helsingfors stad föreslår att man vid Märaholmskajen i Gräsviken börjar planera ett flytande höghusområde. Området ska reserveras för Floating Flats Oy för planering av projektet. Stadsmiljönämnden behandlar ärendet vid sitt möte den 16 august 2022.

Floating Flats Oy ansöker om en reservation för utveckling av området vid Märaholmskajen för bostadsbyggande vid havet och verksamhet som betjänar invånare. Företaget deltog i Helsingfors stads program Innovativa höghus genom att presentera utvecklingen av högt och flytande boende i djupa strandområden, såsom gamla hamnar.

I utvecklingsreservationen ger staden tillstånd för partnern att planera i området som ägs av staden. Planeringsreservationen gäller till utgången av 2024. Staden beslutar separat om tomtöverlåtelsen som är inriktad på genomförandet. Floating Flats Oy har primär rätt att reservera tomterna som är planerade för flytande höghus, vilken grundar sig på förordet till projektet 2019 av arbetsgruppen för Innovativa höghus.

Nya alternativ och byggsätt för havsnära boende

Projektet svarar på stadens strategiska mål genom att på ett nytt sätt utnyttja Helsingfors havsnära dimension i boendet. Projektet utvecklar höghusbyggandet, tar nya boendealternativ för invånare och främjar stadens uppnående av det årliga bostadsproduktionsmålet. Ett motsvarande projekt har aldrig tidigare genomförts i Finland.

Floating Flats Oy ska först beviljas en planeringsreservation till utgången av 2024 för planeringen av projektet. Om planen är genomförbar, beslutar staden efter reservationstiden om överlåtelsen av området för byggande.

Under utvecklingsreservationen utreder Floating Flats Oy förutsättningarna för byggandet av flytande bostadshöghus med 4–5 våningar. Byggsättet är nytt i Finland och bolaget och staden utarbetar planeringsprinciperna för det tillsammans. Under planeringen utarbetar man för området en detaljplan som möjliggör byggandet.

I projektet utreds modulärt industriellt träbyggande och hur bostäder kan byggas med så lite störningar som möjligt i ett vattenområde. En del av byggandet torde kunna genomföras sjövägen utan att betydligt störa närområdena, naturen eller trafiken.

I utvecklingsfasen utvecklas ett servicekoncept för boende där man strävar efter tjänster i anslutning till havsnära boende, såsom badmöjlighet och förvaringsmöjlighet för färdmedel i sjötrafik. Parkeringen vid de flytande byggnaderna har planerats under byggnaderna på pontoner. Befolkningsskyddsrummen ska placeras i anslutning till nybyggnadsprojektet på Energigatan 8.

Förutom bostadshus planeras i området också havsnära offentligt stadsutrymme – en strandplan, gästbryggor och havsnära tjänster som ska vara tillgängliga för alla stadsinvånare. Reserveringsmottagaren ansvarar för planeringen av områdets havsnära offentliga stadsutrymmen och för genomförandet i samarbete med staden.

Den preliminära planen fick nästan 500 kommentarer av aktörer och användare i regionen

Den preliminära planen för Märaholmskajen kunde kommenteras på tjänsten Säg din
åsikt i slutet av 2021. Planerna som presenterades i enkäten fick 480 kommentarer av stadsinvånarna.

Upplivandet av Märaholmskajens område och miljö ansågs i regel positivt. I stället för bostadsbyggandet som ökar trafiken och behovet av parkeringsplatser önskade man fler rekreationsaktiviteter i området.

De som svarade funderade också över bostädernas läge intill Kabelfabriken. Staden förutsätter att bostadsprojektets planerare samarbetar med Kiinteistö Oy Kaapelitalo. Vid planeringen av bostadsbyggandet ska man beakta även eventuellt buller från Kabelfabriken.

I december hölls ett digitalt möte för invånarna där man frågade förutom parkering och trafik också om projektets effekter på utsikter, dess miljöeffekter, tjänster som planeras i området och effekter som uppstår under byggandet. Feedbacken av stadsinvånarna har beaktats i villkoren för utvecklingsreservationen bland annat så att reserveringsområdet avsevärt minskades från det ursprungliga.

Bostäderna som planeras till Märaholmskajen ska genomföras som oreglerade ägarbostäder. JKMM Arkkitehdit Oy ansvarar för arkitektplaneringen.

Om stadsmiljösektorn godkänner förslaget för reservering av området för planering, framskrider ärendet därefter till stadsstyrelsen för beslut.

När planeringen av projektet framskrider bjuds stadsinvånarna in att i flera faser delta i och påverka utvecklingen av området. Under detaljplanearbetet som grundar sig på utvecklingsreservationen kan stadsinvånarna bekanta sig med och kommentera de olika planalternativen och senare ändringen av detaljplanen. Projektets mål är att områdets nya detaljplan ska vara lagakraftvunnen 2023.

Materialet för Märaholmskajen i stadsmiljönämnden