Scenariealternativ för delgeneralplanen för Västerledens omgivning kan kommenteras

Busholmen
29.9.2022
Delgeneralplanläggningen för Västerledens omgivning gäller Västerleden och dess närområden på Björkholmen, Drumsö och Sundholmen. Av området har det utarbetats fyra scenariebilder för framtiden som kan kommenteras före den 20 oktober 2022.

Delgeneralplanläggningen för Västerledens omgivning gäller Västerleden och dess närområden på Björkholmen, Drumsö och Sundholmen. Av området har det utarbetats fyra scenariebilder för framtiden som kan kommenteras före den 20 oktober 2022.

Delgeneralplanen för Västerledens omgivning är under beredning och stadens experter har utarbetat fyra olika scenarier för eventuella utvecklingstrender i området. I kartenkäten kan du bekanta dig med de olika scenarierna och kommentera dem. Scenarierna presenteras också i en kort

. Kartenkäten är öppen 29 september–12 oktober 2022.

Delar av olika scenarier väljs som grundför utkastet till delgeneralplanen

Scenarierna är ännu inte planläggningsplaner. Inget scenario anses att genomföras som sådant, utan det utreds som bäst konsekvenser av olika delar och lösningar i scenarierna. Utifrån konsekvensbedömningen dras slutsatser för att utarbeta det egentliga utkastet till delgeneralplanen. Delar och lösningar av de olika scenarierna ska väljas som grund för utkastet till delgeneralplanen och vidareutvecklas.

Scenarierna skiljer sig från varandra främst vad gäller lösningen för Västerleden, den tillåtna hastigheten och omfattningen av förändringsområdena för markanvändning. Förändringsområdena för markanvändning kan också innehålla delar som inte förändras.

I scenarierna har det grovt skisserats bland annat grön- och rekreationsförbindelser, strandrutten, cykelbanan, trafiksystemet, anslutningar och antalet boende och affärslokaler.

Gemensamt för alla scenarier är att man har utgått från att Björkholmen ska byggas enligt den detaljplan som utarbetats och att den planskilda anslutningen i Enåsen avlägsnas. Utgångspunkten är också att hamntunneln från Västra hamnen till Västerleden har byggts. I alla scenarier är de nya byggandeområdenas stränder allmänna.

Scenario 0+ beskriver nuläget som kompletteras och scenario 1 å sin sida en måttlig tillväxt. Scenario 2 kan jämföras med stadsstruktur som liknar den nuvarande stadskärnan och scenario 3 är en urban förlängning för stadskärnan.

En invånargrupp har sparrat planeringen

Våren 2022 valdes en grupp på 16 personer bland dem som anmält sig i webbenkäten för att sparra planeringen av delgeneralplanen för Västerledens omgivning. I maj och augusti ordnades två verkstäder för sparrningsgruppen där gruppmedlemmarna tog ställning till och skapade idéer för planeringsskeden, till sist de olika scenarierna.

Mer information om sparrningsgruppens arbete och resultaten från den första verkstaden har uppdaterats i

som finns i karttjänsten. I karttjänsten hittar du alla material för delgeneralplanläggningen, såsom resultaten från webbenkäten för invånare i skedet för deltagande och bedömning.

Utifrån responsen som fåtts på scenarieskedet utarbetar planerarna slutsatser för scenarierna som grund för planutkastet. Slutsatserna tas till stadsmiljönämnden våren 2023.