Det justerade detaljplaneförslaget för Gumtäktsbacken går vidare till beslutsfattande

Uutta Helsinkiä
30.9.2022
På sluttningen mellan Pehr Kalms gata och Gustav Vasas väg i Gumtäktsbacken planeras nya bostäder för ungefär 1 200 invånare samt nya kontors- och affärslokaler. Planeringen av området inleddes med en arkitekttävling år 2019 som Senatsfastigheter, Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och Helsingfors stad anordnade i samarbete. Detaljplaneförslaget har utarbetats utifrån tävlingens vinnande förslag ”Kaupungin porteilla, tiedon portailla” av Schauman och Nordgren Architects Oy, Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy och MASU Planning Oy.

På sluttningen mellan Pehr Kalms gata och Gustav Vasas väg i Gumtäktsbacken planeras nya bostäder för ungefär 1 200 invånare samt nya kontors- och affärslokaler. Planeringen av området inleddes med en arkitekttävling år 2019 som Senatsfastigheter, Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och Helsingfors stad anordnade i samarbete. Detaljplaneförslaget har utarbetats utifrån tävlingens vinnande förslag ”Kaupungin porteilla, tiedon portailla” av Schauman & Nordgren Architects Oy, Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy och MASU Planning Oy.

Detaljplaneförslaget var framlagt till påseende i början av 2022, och planförslaget som justerades utifrån responsen går nu vidare till beslutsfattande. Stadsmiljönämnden behandlar det justerade planförslaget vid sitt möte den 4 oktober 2022. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om detaljplanen.

Arabiastranden utvecklas och ansluts till Fiskehamnen i och med den nya spårvägen

Vid sidan av universitetets funktioner och forskningsinstitutioner planeras till området bostäder och lokaliteter. Enligt planen ska det byggas nya bostadskvarter och bostadshus för cirka 1 200 nya invånare samt ett daghem och en närbutik i Gumtäktsbacken. Det planeras också en lokal för ett startup- och coworking-koncept som skulle dra nytta av högskolorna i närheten. Det blir lättare att ta sig runt i området när gång- och cykelförbindelserna från Gustav Vasas väg och Vallgårdsdalen till Gumtäktsbacken förbättras.

På axeln Arabiastranden–Fiskehamnen kommer det att ske omfattande byggande inom den närmaste framtiden, och denna axel blir i allt högre grad en del av innerstaden. Syftet är att ansluta Gumtäktsbacken till stadsstrukturen som förtätas och att utveckla universitetets campusområde till en mångsidig och livlig stadsdel. Förtätningen av stadsstrukturen understöds med spårvagnsprojekt i enlighet med generalplanen och korsningen för spårvägarna Böle–Fiskehamnen och Vik–Malm byggs i Gumtäktsbackens omedelbara närhet.

Nybyggande som noga anpassat till terrängen med sluttningar bildar attraktivt stadsrum längs Gustav Vasas väg. Planlösningen möjliggör med tanke på formerna av bostadsinnehav och bostadsbeståndet byggandet av mångsidiga kvarter dit det också fås nya familjebostäder. Verksamhetslokalerna har planerats utifrån behov som förknippas med campusområdet.

Våren 2022 anordnade Senatfastigheter och Helsingfors Universitetsfastigheter Ab en partnerskapstävling om områdets nordligaste kvartershelhet, korsningen Gustav Vasas väg och Pehr Kalms gata. Syftet med tävlingen var att säkerställa kvarterets genomförbarhet. Planlösningen har finslipats i samarbete med markägaren samt Avain Yhtiöt Oy och A. Ahlström Fastigheter Ab som är partner i genomförandet. En mer detaljerad referensplan har utarbetats för kvarteret och planlösningen har preciserats utifrån planen. Tävlingens vinnande förslag, ”Kustaanportti”, har utarbetats av Arkkitehtitoimisto HMV Oy.

Konkurrensutsättningen för de andra kvartersområdena ska genomföras senare när planändringen har framskridit i beslutsprocessen.

Illustrationsbildenär gjord av Arkkitehtitoimisto HMV Oy.