Invånare och användare av områdena i Vik och Rönninge ombeds lämna synpunkter på områdets nuläge och framtid

Uutta Helsinkiä
5.10.2022
Helsingfors stad har tre olika planläggningsprojekt igång i Vik–Rönninges område. Staden samlar genom kartenkäten in information om nuläget och framtida behov av områdets invånare och användare. Enkäten är öppen till den 6 november.

I Vik och Rönninge genomförs tre olika planläggningsprojekt. Av områdets invånare, aktörer och användare önskas synpunkter på områdets nuläge och framtida behov med hjälp av en kartenkät. Vad är bra i området och vad är dåligt? Vilka platser är trivsamma eller till exempel otrygga? Svarspersonerna ombeds också märka ut på kartan de platser som de anser att borde utvecklas. Kartenkäten är öppen 5 oktober–6 november 2022. Du kan besvara enkäten på finska, svenska och engelska.

Med delgeneralplanen för Viksstranden–Lahtisleden avgörs huvudlinjerna för den kommande markanvändningen

Utarbetandet av delgeneralplanen för Viksstranden–Lahtisleden har inletts. Genom delgeneralplanen utvidgas stadskärnan mot Lahtisleden, förtätas stadsstrukturen utmed snabbspårvägen Vik−Malm och säkerställs Naturavärdena i Gammelstadsviken. Målet är att minska den hindrande effekten av och miljöolägenheterna från Lahtisleden. Delgeneralplanen stöder målen enligt Generalplan 2016 och stadsstrategin om utvidgning av stadskärnan och skapande av en nätverksstad med spårtrafik.

I och med planstommen för Mellersta Vik utvecklas Viks forskarpark och södra delen av Ladugården

För Mellersta Viks område utarbetas en planstomme som utgör grunden för kommande detaljplaneprojekt och områdets utveckling i enlighet med Generalplan 2016.

Målet för planstommen är att utveckla Viks forskarpark och södra delen av Ladugården. Nya bostads- och arbetsplatsområden som tar stöd av Spårjokerns och Viima-spårvägens influensområden stärker livskraften i Vik som en del av nätverksstaden med spårtrafik.

Rönninge förändras när Spårjokern blir färdig

I Rönninge har det under åren lagts fram flera initiativ för kompletteringsbyggande men få av dem har genomförts. Rönninges ställning i staden ändras när Spårjokern snart blir färdig och därför utarbetas planeringsprinciper för Rönninge.

I arbetet med planeringsprinciperna utreds vilka mål och möjligheter som förknippas med områdets utveckling ur olika aktörers synpunkter. Samtidigt granskas byggandet i Rönninge, natur- och rekreationsområdena, tjänsterna, de offentliga rummen och trafikförbindelserna som helhet.

Planeringsprinciperna presenterar en framtidsbild för utveckling av Rönninge och styr efterföljande planeringsskeden, såsom detaljplaner och trafikplanering.

Spårtrafiknätet i Vik, Rönninge och Malm utvecklas

Spårjokern börjar trafikera genom Vik och Rönninge under 2024. Snabbspårvägen Vik–Malm som följer Lahtisledens sträckning är i planeringsskedet. När den blir färdig fungerar den som en stomlinje för nordöstra Helsingfors och som en viktig del av ett mer omfattande spårtrafiknät.

Planeringsområdena anpassade till flygbilden

Materialet för delgeneralplanen för Viksstranden–Lahtisleden i
karttjänsten