Östra centrum förnyas, utvecklas och växer. Man bygger fler verksamhetslokaler där folk rör sig. Spårjokern lockar fler kunder till området, och området kan växa med upp till 20 000 invånare.

Östra Helsingfors centrum

Helsingfors stad ordnade en allmän och internationell idétävling för planeringen av de mest centrala områdena i Östra centrum och området kring metrostationen i Botby gård. Syftet med tävlingen var att hitta innovativa, inspirerande och klimatvänliga förslag för den fortsatta planeringen av området och som bas för byggandet.

Östra centrum är det viktigaste områdescentrumet i östra Helsingfors. Området är redan nu mycket lättillgängligt såväl med kollektivtrafik som med bil, och mängden kommersiella tjänster är betydande. Inom en radie på 500 meter från de två metrostationerna finns flera affärscentrum och stormarknader.

I fråga om det kommersiella utbudet är området betydande även sett till hela metropolområdet, och det passeras dagligen av tiotusentals passagerare och kunder. Utanför köpcentrens väggar och de förbipasserande metrotågen och bilarna saknas dock något viktigt: en urban stad och människor.

Målet med tävlingen och den fortsatta planeringen som inletts efter den är att få in nya verksamheter vid sidan av kollektivtrafiken och de kommersiella tjänsterna och förändra området från ett genomfartscentrum till ett levande stadsrum – ett centrum för östra Helsingfors.

Förslaget JALAN JALOIN utsågs till vinnare i tävlingen. Förslaget ITIS SITI var god tvåa. Tävlingsjuryn rekommenderade att båda förslagen skulle användas i den fortsatta planeringen av området.

Planeringsprinciper för Östra centrum med omgivning

Planeringsprinciper utarbetas för närvarande som bas för den kommande detaljplanläggningen av området, trafikplaneringen och planeringen av allmänna områden. Mål och principer utarbetas bland annat för följande teman:

  • Utveckling av tävlingsområdet Östra Helsingfors centrum utifrån de arbeten som belönades med priser (markanvändning, trafik, offentlig miljö)​
  • Kompletteringsbyggande på befintliga bostadstomter
  • Nya områden för bostadsbyggande som anvisats i generalplanen (det nuvarande området för Svartbäckens lekpark mellan Botbyhöjden och Kvarnbäcken)
  • Utveckling av det nuvarande skolcentrumområdet
  • Utveckling av trafikmiljön (gång, cykling, kollektivtrafik, biltrafik)
  • Utveckling av parker, grönområden och andra offentliga miljöer samt tryggande av gröna förbindelser

Planeringsprinciper för området kring Stoa och Puhos

Stadsmiljönämnden godkände vid sitt möte den 18 maj 2021 planeringsprinciperna för området kring Stoa och Puhos. I planeringsprinciperna definieras de centrala målen för planeringen av området under de kommande åren, och utifrån dem utarbetas senare detaljplaneändringar, planer för offentliga utrymmen utomhus och trafikplaner för området.

Genom principerna styr man bland annat användningen av olika områden samt skalan för byggandet, gatunätets karaktär, stadsmiljöns kvalitet samt anslutningen av området till den omgivande stadsstrukturen och miljön. I planeringsprinciperna tolkar man också områdets identitet och särdrag.

Den äldsta delen av köpcentret Puhos renoveras

Målet är en social och arkitektonisk urbanisering av området, arkitektoniskt högklassig komplettering av den nuvarande stadsbilden, förbättring av den offentliga miljöns kvalitet och trivsamhet, bevarande och renovering av den äldsta och värdefullaste delen av köpcentret Puhos, möjliggörande av en utvidgning av Stoas kulturtjänster samt ett urbant och effektivt kompletteringsbyggande som ökar invånarantalet i betydlig grad i detta centrala område. 

Köpcentret Puhos har blivit en koncentration av affärer som drivs av invandrare, som är unik för finländska förhållanden. Utöver de många företag som drivs av invandrare, såsom mataffärer, restauranger, frisersalonger och resebyråer, ordnas där många olika typer av verksamhet för sammanslutningar och föreningar eller som anknyter till religionsutövning.

Stadens mål är att i området kring Puhos bevara förutsättningarna för den typ av företags- och samlingsverksamhet för invandrargemenskaperna som nu finns där, även när köpcentret förnyas.

Tävlingsförslaget har vidareutvecklats

Man har som mål att förbättra förhållandena för gång och cykling och därmed även kollektivtrafikens tillgänglighet. Parkeringen ska utvecklas genom kompakta lösningar som passar för en urban centrummiljö.

Området kring Stoa och Puhos ingick i idétävlingen ”Östra Helsingfors centrum”, som avgjordes i november 2020. Förslaget ITIS SITI kom tvåa i tävlingen, och juryn rekommenderade att det skulle användas som utgångspunkt för den fortsatta planeringen av området kring Stoa och Puhos.

Uppdaterad 5.1.2022