Kontakt       fi EN  

Köpcentra och stationscentra

I Helsingfors har köpcentra haft och har också i fortsättningen en betydelsefull roll som stadsdelarnas centra och som platser som har ett utbud av närservice. Handelns nya centra och de i utveckling stadda områdena förändrar köpcentrens roll och det kommer i framtiden att finnas behov också för att utveckla gamla köpcentra.

Gamla köpcentra kan utvecklas

Gamla köpcentra kan utvecklas och deras funktionsförutsättningar förbättras bland annat genom att bygga fler bostäder i anslutning till köpcentra eller i deras inflytelsesfär. Med hjälp av kompletterande bygge kan man utöka kundkretsen och friska upp livsmiljön.

Kompletterande bygge och andra förändringar i markanvändningen möjliggörs av detaljplanen. För detaljplaneringen svarar stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning.

I Helsingfors ligger en del av köpcentren på självägd tomt och en del på stadens arrendetomt. I tomtfrågor betjänar näringsbyrån vid fastighetskontorets tomtavdelning.